Alihankinnalla lisää resursseja – muista tehdä alihankintasopimus  

Tarvitseeko yrityksesi lisää työvoimaa tai osaamista? Alihankkijan käyttäminen voi olla liiketoiminnallisesti järkevää, jos yrityksellä ei ole tarvittavia resursseja tai osaamista tuotteen tai palvelun valmistamiseen tai tarjoamiseen itse. Tällöin on tärkeää tehdä alihankintasopimus.

 Alihankkijaa käytettäessä on alihankintasopimuksen tekeminen ensisijaisen tärkeää, sillä se antaa molemmille osapuolille selkeän kuvan työn ja vastuiden jaosta sekä varmistaa, että työ tehdään asianmukaisesti ja sovitussa aikataulussa.  

Alihankinnassa on aina kyse sopimusketjusta, jossa on ensin tehty pääsopimus jonkin projektin suorittamisesta. Hyvin laadittu sopimus auttaa myös välttämään mahdollisia epäselvyyksiä tai ristiriitatilanteita tulevaisuudessa, ja se mahdollistaa riittävän oikeudellisen suojan, jos jotain menee pieleen. Osaavat yritysjuristimme auttavat sinua ja yritystäsi laatimalla tarpeisiisi sopivan alihankintasopimuksen, jotta voit rauhassa keskittyä itse pääprojektiin.  

Alihankintasopimuksen rakenne ja osapuolet 

Alihankintasopimuksessa ei ole kyse työsopimuksesta, sillä sen tarkoitus ei ole muodostaa työsopimusta tilaajan ja ulkopuolisten välille. Alihankintasopimuksessa on kyse sopimusketjusta, joka on usein seuraavan kaltainen: Asiakas on tilannut myyjäyritykseltä urakan ja myyjä sopii urakan tai sen osan toteuttamisesta sopimuksella kolmannen osapuolen, eli alihankkijan kanssa. Työsuorituksia voi siis olla vain yksi, mutta sopimuksia useampi. Pääsopimuksen tekijän tulee varmistaa, onko alihankkijoiden käyttämiselle asetettu ehtoja tai onko se ylipäätään sallittu sopimuksessa. 

Alihankintasopimuksen osapuolina ovat tilaaja ja alihankkija eli esimerkiksi rakennusalan aliurakointisopimuksessa osapuolina ovat pääurakoitsija ja alihankkija. Heidän välilleen syntyy toimeksiantosuhde ja joskus alihankintasopimuksesta voidaankin puhua toimeksiantosopimuksena.  

Alihankintasopimuksen sisältö 

Alihankintasopimuksessa on sovittava tarkasti, mitä hankittava työ tai suoritus sisältää. Näin vältytään mahdollisilta tulevilta erimielisyyksiltä työn sisällöstä. Toinen tärkeä sovittava asia on työn suorittamisen aikataulu. Jos työ viivästyy, voi asiakas johtaa vastuun viivästymisestä pääurakoitsijaan. Pääurakoitsijan on hyvä varmistaa oikeusturvansa sopimusehdolla, jonka mukaan alihankkija vastaa omasta viivästymisestään aiheutuneista vahingoista pääurakoitsijalle. Myös puutteellisen työn korvausvastuusta on syytä ottaa oma ehtonsa sopimukseen.  

Tehdylle työlle on syytä asettaa sopimuksessa myös jonkinlaisia laatukriteerejä. Ilman tällaista lauseketta, voi suorituksen tai palvelun lopullisesta laadusta ja jäljestä syntyä riitaa. Laatuvaatimukset ovat erityisen tärkeitä silloin, kun alihankkija suorittaa teknisiä tai tuotantoon liittyviä palveluita tai tuotteita. Tärkeää on myös hinnasta sopiminen. Hinta voidaan asettaa kiinteäksi tai sitoa se esimerkiksi työhön käytettyyn aikaan. Hinnan yhteydessä on järkevää sopia myös maksuaikataulusta ja mahdollisten maksuviivästysten seurauksista.   

Koska alihankintasopimus on usein osa isompaa projektikokonaisuutta, voivat alihankkijan mahdolliset virheet tai viivästykset heijastua myös pääsopimukseen, jolloin alihankinnan tilaajalle voi koitua huomattaviakin korvausvelvollisuuksia. Alihankkija ei kuitenkaan tällaisista pääsopimukseen perustuvista vahingoista ole pääsääntöisesti korvausvastuussa. Jos vastuu halutaan tällaisessa tilanteessa ulottaa alihankkijaan, voidaan tehdä sopimussakkoehto, joka tulee esimerkiksi tällaisissa tilanteissa maksettavaksi. Myös riidanratkaisusta voidaan ottaa ehto sopimukseen, jos halutaan esimerkiksi, että mahdolliset sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti välimiesmenettelyssä.  

Sopimukseen voidaan ottaa myös salassapitoehto. Nykyään sopimuksissa sovelletaan usein vakioehtoja, joka on tyypillistä esimerkiksi rakennusalalla. Jotta vakioehdot voivat tulla sopimuksessa sovellettaviksi, tulee ne nimenomaisesti liittää sopimukseen tai vähintään antaa sopimusosapuolelle mahdollisuus tutustua niihin.  

Tilaajavastuulain soveltaminen  

Tilaajavastuulaki tulee alihankintasopimuksessa sovellettavaksi, mikäli tilaaja käyttää alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa ja suorituksen arvonlisäveroton hinta ylittää 7 500 euroa, jolloin tilaajan tulee huolehtia lain säännösten noudattamisesta. Tilaajavastuulaki edellyttää tilaajaa selvittämään tietyt asiat sopimuskumppanistaan ennen sopimuksen tekemistä. Näihin kuuluvat muun muassa velvollisuus pyytää sopimuskumppanilta tiedot arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa laiminlyöntimaksun suorittamiseen. Tilaajavastuulaissa on myös rakennusalan vakuutuksiin liittyvää erityissääntelyä. Alihankintasopimukseen sovelletaan myös yleisesti kaikkiin sopimuksiin sovellettavaa oikeustoimilakia ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. 

Sopimus työvoiman vuokraamisesta 

Alihankintasopimuksessa ei ole kyse työvoiman vuokraamisesta, vaan alihankkijan sitoumuksesta suorittaa tietty työ tai suorite. Eron ymmärtäminen on tärkeää, koska työvoiman vuokraamiseen sisältyy erityisiä vastuukysymyksiä työnantajan kannalta, mikä on tärkeää tiedostaa ja hallita asianmukaisesti. 

Kirjallisen sopimuksen merkitys 

Kuten kaikki sopimukset, kannattaa alihankintasopimus tehdä kirjallisesti ja sopia osapuolten vastuista ja velvoitteista mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Näin vältytään tehokkaammin mahdollisilta riidoilta. Myös sopimussuhteen aikana alihankkijan kannattaa dokumentoida kaikki tehdyt työt mahdollisimman tarkasti esimerkiksi työmaapäiväkirjaan.  

Lue seuraavaksi: Mitä salassapitosopimukseen kannattaa sisällyttää ja miksi?
Lue seuraavaksi: Miksi johtaja- tai toimitusjohtajasopimus kannattaa tehdä ja mitä siinä tulee huomioida? 

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä