Yritysjärjestelyn suunnittelu – mitä siinä kannattaa huomioida?

Yritysjärjestelyt ovat tärkeä osa liiketoimintaa, joiden avulla yritykset voivat kasvaa, laajentua ja kehittää liiketoimintaansa. Jotta yritysjärjestelystä saatavat hyödyt saavutettaisiin, on yritysjärjestelyn suunnitteluprosessi tärkeä vaihe.

Yritysjärjestelyn suunnittelu voi olla monimutkainen ja pitkä prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua sekä valmistelua. Suunnitteluprosessiin tulee panostaa huolella, sillä se on avainasemassa onnistuneen yritysjärjestelyn toteuttamisessa.  

Tässä artikkelissa kerromme yleisesti yritysjärjestelyn suunnitteluprosessista, ja siitä millaisia seikkoja siinä tulisi ottaa huomioon.  

Yritysjärjestelyt pähkinänkuoressa

Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla muokataan yrityksen omistuksen rakennetta tai sen toimintaa. Yritysjärjestely voi olla yrityksen ostamista, myymistä, yhdistämistä, jakamista tai muuta omistusrakenteen muutosta. Yritysjärjestelyvaihtoehtoja ovat jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto.  

Yritysjärjestelyn tavoitteena on yleensä löytää paras mahdollinen yritysjärjestelyvaihtoehto. Yrityksen ryhdyttäessä yritysjärjestelyn suunnitteluun, on taustalla tyypillisesti tavoitteena kasvattaa yrityksen kokoa, laajentaa sen liiketoimintaan tai vähentää riskejä. Yritysjärjestelyn avulla voidaan myös saavuttaa kustannussäästöjä, kehittää tuote- tai palveluvalikoimaa tai parantaa yrityksen kilpailukykyä. Yritysjärjestelyn tavoitteet saavutetaan vain noudattamalla huolellisesti suunnitteluprosessia ja sen toteutusvaihetta.  

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty  

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee myös yritysjärjestelyyn ja sen prosessiin. Yritysjärjestely voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketoimintaan, rakenteeseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin, jolloin on tärkeää, että suunnitteluprosessiin panostetaan.  

Huolellisella suunnittelulla yritys voi varmistaa, että yritysjärjestely on tarkoituksenmukainen, toteutettavissa oleva ja järjestely tuo mukanaan mahdollisimman suuret hyödyt. Huolellisen suunnittelun avulla yritys voi myös säästää prosessin aiheuttamia kustannuksia. Hyvin suunniteltu yritysjärjestely auttaa yritystä valmistautumaan tulevaan muutoksen ja varmistamaan, että yritysjärjestely toteutetaan tavoitteiden mukaisesti. 

Yritysjärjestelyihin kuuluu olennaisesti myös riskitekijöitä ja eteen voi tulla odottamattomiakin ongelmia. Asianmukaisesti suunniteltu yritysjärjestely auttaa myös välttämään mahdolliset riskit ja ongelmat.  

Yritysjärjestelyn suunnitteluprosessi  

Yritysjärjestelyt ovat aina yksilöllisiä, eikä kaikille ole olemassa yhtä sopivaa ratkaisua tai ohjetta. Jokaisen yrityksen on arvioitava oma tilanteensa ja tavoitteensa, ja niiden pohjalta valittava sopivin yritysjärjestelyvaihtoehto. Jotta yritys valitsisi itselleen sopivimman yritysjärjestelyvaihtoehdon, joka tuottaa toivotut tavoitteet ja tulokset, on yritysjärjestelyn suunnitteluprosessiin panostettava ja varattava riittävästi aikaa. Yritysjärjestelyn suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri seikkoja, jotka vaihtelevat yritysjärjestelyn tyypin ja tavoitteiden mukaan.  

Nykytilan arviointi

Yritysjärjestelyn suunnitteluprosessi on hyvä aloittaa yrityksen nykytilan arvioinnilla ja tavoitteiden määrittämisellä. Yrityksen nykytilan arvioimisessa arvioidaan muun muassa yrityksen markkinatilannetta, liiketoimintastrategiaa, kilpailutilannetta, taloudellista tilaa ja tunnistetaan mahdolliset riskit. Yrityksen tavoitteet ovat tärkeä määritellä ja selvittää, miten yritysjärjestelyllä voitaisiin saavuttaa toivotut tavoitteet.  

Sopivan yritysjärjestelyvaihtoehdon valitseminen

Yrityksen nykytilan arvioinnin ja tavoitteiden selvittämisen jälkeen, on aika harkita eri vaihtoehtoja sille, miten yritysjärjestely voidaan toteuttaa. Eri yritysvaihtoehtoja harkitessa, on tärkeää arvioida vaihtoehtojen hyödyt ja haitat sekä niiden mahdolliset vaikutukset taloudelliseen tilaan. Eri vaihtoehtojen punninnan jälkeen, yritys valitsee itselleen sopivimman yritysjärjestelyvaihtoehdon. 

Yritysjärjestelyn toteutuksen suunnittelu

Sopivan yritysjärjestelyvaihtoehdon valitsemisen jälkeen, tulee suunnitella yritysjärjestelyn toteutus. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää määritellä selkeät vastuut ja aikataulut, joiden avulla toteutusvaiheen onnistuminen varmistetaan.

Yritysjärjestelyn toteutusta suunniteltaessa tulee huomioida muun muassa oikeudelliset ja verotukselliset näkökohdat. Yritysjärjestelyn suunnittelussa on tärkeää huolehtia myös siitä, että se täyttää kaikki lailliset vaatimukset ja se toteutetaan verotuksellisesti mahdollisimman optimaalisella tavalla. Myös yritysjärjestelyn kustannukset ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tärkeää ottaa huomioon suunnitteluprosessissa.  

Yritysjärjestelyn suunnitteluprosessissa ei pidä unohtaa yrityksen henkilöstön asemaa. Yritysjärjestely voi vaikuttaa merkittävästi henkilöstöön, kuten työntekijöiden työsuhteisiin, asemaan ja työtehtäviin. Suunnittelussa on tärkeää huomioida henkilöstöön liittyvät asiat ja varmistaa, että yritysjärjestelyn vaikutukset henkilöstöön on arvioitu huolellisesti ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstön aseman huomioiminen vähentää myös syntyviä epävarmuuksia henkilöstössä.  

Yritysjärjestelyllä voi olla vaikutuksia eri sopimuksiin, kuten esimeriksi vuokra- ja toimitussopimuksiin. Yritysjärjestelyn suunnittelussa on tärkeää arvioida ja käydä tarkasti läpi kaikki yrityksen sopimukset ja velvoitteet, sekä varmistaa, että ne otetaan asianmukaisesti huomioon yritysjärjestelyssä.  

Kun yritysjärjestelyn suunnitelma on tehty, yritys voi siirtyä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa on tärkeää huolehtia suunnitelman sujuvasta toteutuksesta ja varmistaa, että yrityksen tavoitteet saavutetaan suunnitelman mukaisesti.    

Asiantuntijat avuksi

Yritysjärjestelyn suunnittelu voi olla hyvinkin aikaa vievä ja monimutkainen prosessi. Yritysjärjestelyssä on yleensä useita oikeudellisia näkökohtia, jotka on osattava ottaa huomioon. Siksi yritysjärjestelyn suunnittelussa on tärkeää, että siihen osallistuu asiantuntijoita.  

Juristimme auttavat yritystäsi koko yritysjärjestelyprosessin läpi. Asiantuntijoidemme avulla varmistat, että yritysjärjestely toteutetaan oikeudellisesti oikein ja kaikki tarvittavat asiat on otettu huomioon. Asiantuntijoidemme avulla yritysjärjestely onnistuu ja siitä koituu toivotut hyödyt.  

Lue seuraavaksi: Agentuurisopimus – mikä se on?
Lue seuraavaksi: Mikä ihmeen due diligence?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä