Joustava työaika: etätyö, osa-aikatyö ja joustavat työaikamallit 

Työelämässä yhä tärkeämmäksi teemaksi on noussut työajan joustavuus. Työajan joustavuutta ja erilaisia työskentelymuotoja arvostetaan työelämässä yhä enemmän. 

Työajan joustavuus voi tarkoittaa etätyötä, osa-aikatyötä tai joustavia työaikamalleja. Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä kolmea eri työajan joustavuuden muotoa, niiden etuja sekä haasteita.

Joustava työaika eli liukuva työaika lisää työn mielekkyyttä.

Miksi yrityksen tulisi ottaa työajan joustavuus huomioon? 

Työajan joustavuus on yrityksissä nykypäivänä yhtä tärkeämpää, kun pyritään vastamaan muuttuviin työolosuhteisiin ja työntekijöiden tarpeisiin. Etenkin teknologian ja työelämän muutokset sekä työntekijöiden tarpeiden monipuolistuminen, ovat tuoneet tarpeen tarkastella uudelleen perinteisiä työn tekemisen tapoja ja aikatauluja.

Lisää työntekijän tyytyväisyyttä, työhyvinvointia sekä sitoutumista 

Työajan joustavuus on keskeinen tekijä työntekijöiden tyytyväisyyden, työhyvinvoinnin ja sitoutumisen lisäämisessä. Työntekijöiden voidessa sovittaa työaikansa paremmin yhteen perhe- ja muun elämän kanssa, kokevat työntekijät suurempaa tyytyväisyyttä ja sitoutuvat paremmin työhönsä. 

Työnantajan joustavuus ei ainoastaan paranna työntekijöiden hyvinvointia, vaan voi myös vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta, ja samalla vähentää esimerkiksi rekrytointikuluja. Joustavuuden tarjoaminen lisää myös työmotivaatiota, joka voi parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja työn laatua. 

Mahdollistaa houkuttelevan työnantajamielikuvan 

Työajan joustavuuden tarjoaminen työntekijöille on myös mahdollisuus yritykselle houkutella osaavia työntekijöitä. Useat työnhakijat arvostavat yhä enemmän työpaikan valinnassa työajan joustavuutta, jopa enemmän kuin itse palkan suuruutta. Joustavuus voi olla jopa ratkaiseva tekijä työntekijän päätöksessä ottaa työpaikka vastaan tai pysyä yrityksessä. 

Työajan joustavuus on myös vastaus modernin työelämän haasteisiin. Teknologian kehittyminen, globalisaatio sekä viime aikoina etenkin koronapandemia, ovat muuttaneet työelämää ja luoneet tarvetta joustavammille työajoille. 

Miten työnantaja voi hyötyä etätyöstä?

Etätyö 

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella, eli työtä tehdään esimerkiksi kotona. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut sen, että useita töitä voidaan tehdä mistä tahansa, mikäli käytettävissä ovat sopivat välineet, kuten tietokone, toimiva internetyhteys ja tarvittavat ohjelmistot. 

Hyödyt työntekijän kannalta

Etätyöllä on useita etuja. Se tarjoaa työntekijöille joustavuutta, joka voi parantaa työ- ja vapaa-ajan tasapainoa, vähentää työmatkoihin liittyvää aikaa ja stressiä, sekä sallia työskentelyn tehokkaimpina aikoina. 

Yrityksille etätyö voi tarjota tuottavuuden kasvua, kun työntekijät voivat työskennellä häiriöttömässä ympäristössä tai heille sopivimpina ajankohtina. Etätyö voi myös tuottaa kustannussäästöjä, esimerkiksi toimitilojen kuluissa ja sairauspoissaolojen vähentymisessä. 

Etätyön avulla yritykset voivat myös rekrytoida osaajia, jotka asuvat eri paikkakunnilla tai jopa eri maissa.

Haasteet 

Samalla etätyöskentelyllä on myös omat haasteensa. Työ- ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen voivat lisätä työntekijöiden työkuormaa ja aiheuttaa stressiä. Etätyössä myös kasvokkainen viestintä on vähäisempää, mikä voi heikentää työntekijöiden välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. 

Etätyössä työnantajat eivät näe työntekijöitä päivittäin, mikä voi tehdä johtamisesta haastavampaa. Etätyössä tulee huomioida myös tietoturva, sillä työntekijöiden työskentely eri paikoista käsin voi aiheuttaa erilaisia tietoturvariskejä. 

Etätyön onnistuminen vaatii yritykseltä luottamusta työntekijöitä kohtaan, tehokkaita viestintä- ja yhteistyövälineitä sekä työntekijältä kykyä itseohjautuvaan työskentelyyn. Etätyön onnistumiseksi, yrityksessä tulisi olla selkeät etätyökäytännöt, kuten ohjeistus työajoista, tietoturvasta ja työympäristöstä. 

Osa-aikatyö

Osa-aikatyö tarkoittaa työskentelyä, jossa työaika on lyhyempi kuin kokoaikaisen työntekijän. Työntekijä voi esimerkiksi työskennellä tiettyinä päivinä viikossa tai tehdä tietyn määrän tunteja päivässä. 

Osa-aika työ tarjoaa paremman mahdollisuuden tasapainottaa työ- ja vapaa-aikaa, erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on muita sitoumuksia, kuten lastenhoito tai opiskelu. Yritykselle osa-aikatyö voi tarjota joustavuutta työvoimatarpeessa – erityisesti sesonkiaikoina tai kausivaihtelun aikana. 

Osa-aikatyö voi myös auttaa yritystä hallitsemaan työvoimakustannuksia, sillä työntekijöiden työaikatunteja voidaan sopeuttaa yrityksen tarpeiden mukaan. 

Osa-aikatyön haasteet työnantajalle 

Osa-aikatyön haasteena voivat olla hallinnolliset kustannukset yritykselle. Osa-aikatyön hallinnointi voi olla haastavaa ja se voi lisätä kustannuksia erityisesti silloin, jos yrityksellä on suuri määrä osa-aikaisia työntekijöitä. 

Osa-aikatyön järjestäminen vaatii yritykseltä joustavuutta ja hyvää henkilöstösuunnittelua. Työntekijöille osa-aikatyön haasteena voi olla ulkopuolisuuden kokeminen työyhteisössä, kun he ovat paikalla vain osan ajasta. Lisäksi osa-aikaisilla työntekijöillä voi olla vähemmän mahdollisuuksia urakehitykseen.

Jotta osa-aikatyö onnistuisi, yrityksen on suunniteltava työaikajärjestelyt hyvin ja varmistettava, että osa-aikaisia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. 

Mitä ovat joustavat työaikamallit? 

Joustavat työaikamallit ovat tapoja, joilla yritykset voivat antaa työntekijöille mahdollisuuden määrittää omat työaikansa tietyissä rajoissa. Tällaiset mallit voivat lisätä työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Joustavia työaikamalleja ovat esimerkiksi liukuva työaika, osittainen etätyö tai hybridimalli, työaikapankki sekä vuosiloma- ja vapaapäivien joustot. 

Liukuva työaika antaa työntekijälle mahdollisuuden päättää työaikansa alkamis- ja päättymisajankohdan tietyissä rajoissa. Yleensä liukuvassa työajassa määritellään ydinajat, jolloin työntekijän on oltava töissä, sekä liukuvat ajat, jolloin työntekijä voi valita tulevansa töihin myöhemmin tai lähtevänsä aiemmin. 

Osittaisessa etätyössä tai hybridimallissa työntekijät tekevät osan viikosta töitä toimistolla ja osan etänä. Työaikapankissa työntekijä voi kerryttää ylimääräisiä työtunteja tai vapaa-aikaa, jota voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi pidempään lomaan. Yritykset voivat myös antaa työntekijöilleen mahdollisuuden vaikuttaa omiin loma-aikoihinsa tai ottaa vapaapäiviä tarpeen mukaan. 

Lue lisää palveluistamme: Työoikeus

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä