Onnistunut palkkausprosessi ja palkkausmallit

Palkkausprosessi ja palkkausmallit ovat olennainen osa yrityksen henkilöstöhallintoa. Ne vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden motivaatioon, suorituskykyyn ja sitoutumiseen yhtiöön. 

Miten palkkausprosessi kannattaa toteuttaa? Lue tämä artikkeli, niin tiedät enemmän palkkausprosessista ja palkkausmalleista.

Henkilöstö on yrityksen menestyksen ydin  

Yrityksen menestyksen ydin on sen henkilöstössä. Taitavat, sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat yritykselle korvaamattomia voimavaroja, jotka voivat erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja johtaa yrityksen menestykseen. 

Jokainen yritys, riippumatta sen koosta ja toimialasta, kohtaa usein haasteita löytää, houkutella ja palkata pätevää henkilöstöä. Yrityksen on oltava kykenevä houkuttelemaan, valitsemaan ja pitämään kiinni oikeista työntekijöistä. Siinä palkkausprosessi ja -mallit ovat merkittävässä roolissa. Niillä on keskeinen merkitys yrityksen menestymisen kannalta, jonka takia niiden suunnittelemiseen kannattaa käyttää aikaa. 

Onnistunut palkkausprosessi 

Palkkausprosessi on yrityksen keskeinen toiminto, jolla houkutellaan, arvioidaan ja valitaan sopivimmat työntekijät yritykseen. Onnistunut rekrytointi varmistaa yritykselle taitavimmat ja sopivimmat työntekijät. 

Onnistunut rekrytointi vaatii huolellista suunnitelmallisuutta, resursseja ja vaivannäköä. Prosessin tulee olla suunniteltu yrityksessä niin, että se auttaa löytämään oikeat henkilöt oikeisiin yrityksen tehtäviin. Onnistunut palkkausprosessi on lisäksi avoin, tehokas ja oikeudenmukainen kaikille hakijoille. 

Palkkausprosessi sisältää useita eri vaiheita, joista jokainen on merkityksellinen hyvän lopputuloksen saavuttamiselle.

Palkkausprosessin keskeisimmät vaiheet

Palkkausprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota näihin keskeisimpiin vaiheisiin:

  1. Suunnittele palkkausprosessi huolellisesti 

Ennen työpaikkailmoituksen laatimista tulee määritellä, millaista osaamista yritys tarvitsee. Tähän sisältyy niiden työtehtävien määrittäminen, johon uutta työntekijää ollaan palkkaamassa. Työtehtävien määrittäminen sisältää muun muassa tehtävänkuvauksen, vastuualueet, tarvittavat taidot ja pätevyydet sekä muut tehtävään liittyvät vaatimukset. 

Työtehtävien ohella on hyvä määrittää uuden työntekijän esimies- ja alaissuhteet.   

Etukäteen on myös hyvä määrittää sopiva persoonallisuus suhteessa haettuun tehtävään. Tämä työntekijäprofiilin määrittäminen on tärkeää, sillä sopivalla profiililla on positiivinen vaikutus työnsuoritukseen. Työntekijäprofiilin miettiminen on olennaista myös yhtiön työkulttuurin, työyhteisön ja arvojen kannalta.  

Lisäksi prosessissa on hyvä määrittää palkkahaitari ja työsuhteen edut ennen työpaikkailmoituksen laatimista. 

  1. Haku 

Tarvittavan työtehtävän määrittämisen jälkeen laaditaan selkeä ja informatiivinen työpaikkailmoitus, joka on hyvä julkaista eri kanavissa.  

  1. Hakemusten vastaanottaminen ja hakijoiden seulonta 

Sen jälkeen, kun hakemukset ovat tulleet, ne on arvioitava. Tämä prosessi voi sisältää esivalinnan, etenkin jos hakemuksia on paljon. Esivalinnassa hakemukset seulotaan tietyn kriteeristön, kuten koulutusvaatimusten, työkokemuksen tai tietyn taitotason vaatimusten perusteella.  

  1. Haastattelut 

Hakemusten läpikäymisen jälkeen seuraavana vaiheena on työhaastatteluihin kutsuminen, joka on keskeinen osa palkkausprosessia. Haastattelut voivat sisältää useita eri haastattelukierroksia, alkaen puhelin- tai videohaastatteluista päättyen henkilökohtaisiin haastatteluihin. Haastatteluihin tulee valmistautua huolella ja miettiä etukäteen kysymykset. 

Työnantaja voi hyödyntää haastatteluprosessissa jäsenneltyä kaavaa. Haastattelijalla voi olla muun muassa sama kysymyslista jokaisen haastattelun pohjana. Samalla voidaan hyödyntää erinäisiä pisteytystaulukoita haastateltavien vastauksille. Näin haastatteluprosessista saadaan tasapuolinen ja haastateltavien arviointi on objektiivista ja helpompaa.  

  1. Valinta ja palkkauspäätös 

Haastattelujen jälkeen valitaan lopullinen ehdokas haettuun työtehtävään. Samalla tehdään työtarjous, joka sisältää tiedot työtehtävästä, palkasta, eduista ja muista työsuhteen ehdoista. Lopuksi allekirjoitetaan työsopimus. 

  1. Perehdyttäminen  

Uuden työntekijän palkkaamisen jälkeen on tärkeää aloittaa kattava perehdytys. Perehdytysvaiheessa uusi työntekijä tutustetaan yrityksen toimintatapoihin, kulttuuriin ja tehtävään. 

  1. Muut huomioitavat asiat 

Työntekijää palkattaessa yrityksen tulee ottaa huomioon työnantajan lakisääteiset velvollisuudet. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu ottaa huomioon työlainsäädäntö ja mahdolliset työehtosopimukset. Työntekijän palkkaamiseen liittyviä velvoitteita ovat muun muassa työsuhteen solmiminen kirjallisesti, palkan maksaminen työntekijälle, työterveyshuollon järjestäminen sekä huolehtiminen lakisääteisistä vakuutuksista. 

Kannustava ja palkitseva palkkausmalli  

Palkkaus on tärkeä johtamisen väline yrityksissä. Samalla se on yrityksen strateginen työkalu, jonka avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen usealla eri tavalla. Palkkausmallien tulisi olla kannustavia ja palkitsevia sekä pyrkiä motivoimaan työntekijöitä parempiin suorituksiin ja sitoutumaan yritykseen. Kannustava ja palkitseva palkkausmalli ei ole kuitenkaan vain tapa maksaa työntekijöille heidän työstään, vaan se on myös tärkeä osa yrityksen kulttuuria ja arvoja. 

Erilaiset palkkausmallit 

Palkkausmalleja on useita erilaisia, ja niiden valinta riippuu yrityksen omista tarpeista, tavoitteista, toimialasta ja taloudellisesta tilanteesta. 

Palkkausmallit jaetaan yleensä peruspalkkaustapoihin sekä niitä täydentäviin palkkaustapoihin. Peruspalkkaa maksetaan kaikille työntekijöille, ja se muodostaakin tyypillisesti suurimman osan palkasta. Täydentävät palkanosat sen sijaan maksetaan peruspalkan päälle. Käymme seuraavaksi läpi nämä kaksi palkkausmallia. 

Peruspalkkaustavat 

Peruspalkkaustavat ovat yleisimpiä palkkausmalleja. Niitä ovat aikapalkat, provisiopalkat, palkkiopalkat sekä urakkapalkat. Peruspalkkaus maksetaan työntekijöille kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.  

Aikapalkkauksessa maksun perusteena on työssäoloaika, jolloin palkka on etukäteen määritetty ja kiinteä aikayksikköä kohtaan. Aikayksikkönä on yleensä käytetty tunti yksikköä.  

Palkkiopalkat ja urakkapalkat ovat suorituspalkkoja, jolloin suorituspalkan perusteena on työsuoritus. Provisiopalkka on suoritukseen pohjautuva palkkaus, jonka taustalla on tavoite kannustaa palkansaajaa tehokkaaseen ja tuottavaan työntekoon. Provisiopalkkaus soveltuu erityisesti myyntitehtäviin. 

Peruspalkkauksen suuruuteen vaikuttavat työn vaativuus, työ- ja toimintaympäristö sekä henkilökohtainen suoriutuminen.  

Peruspalkkaustapoja täydentävän palkkausmallit 

Peruspalkkaa täydentävät palkkausmallit maksetaan peruspalkan päälle. Täydentävät palkkausmallit perustuvat yrityksen omiin sopimuksiin ja päätöksiin, jonka vuoksi näitä ei välttämättä yrityksessä makseta kaikille työntekijöille. Täydentävät palkkausmallit tarjoavat lisämahdollisuuksia motivoida ja palkita työntekijöitä.  

Palkkaustapana voi olla tulos ja voittopalkkiot, voitonjakoerät tai osakepohjainen palkitseminen. Tulos- ja voittopalkkiot maksetaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Voitonjakoerät ovat sen sijaan sidottu yrityksen taloudelliseen menestykseen, jolloin työntekijät saavat osuuden yrityksen tuloksesta. Osakepohjaisella palkitsemisella tarkoitetaan tapaa palkita omistamiseen liittyvillä järjestelyillä, kuten osakkeilla ja optioilla. Yritys voi esimerkiksi antaa työntekijöilleen mahdollisuuden omistaa osan yrityksestä osakeoptioiden tai osakeomistusohjelmien kautta. 

Täydentävien palkkausmallien hyödyntäminen voi olla verotehokasta niin työnantajalle kuin työntekijälle. Verotuksellisesti kustannustehokas palkkausmalli tulee suunnitella tarkasti, jottei työnantajalle tai työntekijälle synny epätoivottuja veroseuraamuksia. Esimerkiksi verovapaat luontoisedut ovat kustannustehokas tapa palkita työntekijöitä.  

Lue seuraavaksi: Mitä salassapitosopimukseen kannattaa sisällyttää ja miksi?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä