Työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Työpaikan tasa-arvosuunnitelman avulla pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjintää. Se tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka auttavat työpaikkoja luomaan yhdenvertaisemman sekä oikeudenmukaisemman työympäristön yrityksen työntekijöille. 

Tässä artikkelissa käsittelemme, mikä on tasa-arvosuunnitelma sekä mitä siinä kuuluu ottaa huomioon. 

Tasa-arvolain avulla yritetään edistää naisten ja miesten sukupuoleen perustuvaa epätasa-arvoa.

Mikä on tasa-arvosuunnitelma? 

Tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia niitä yrityksiä, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Yrityksen on tällöin työnantajana, tasa-arvolain mukaisesti laadittava kirjallinen tasa-arvosuunnitelma vähintään joka toinen vuosi. Yritys voi kuitenkin laatia suunnitelman myös joka vuosi, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi. 

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan koskemaan erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimenpiteet. Tasa-arvosuunnitelman ydintavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää, poistaa työpaikalla eriarvoisuutta, sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja samapalkkaisuuden periaatetta. 

Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta

Jokaisen työnantajan vastuulla on edistää tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistäminen koskee jokaista työnantajaa, vaikkei laki edellytä tasa-arvonsuunnitelma tekemistä. 

Tasa-arvon edistämisellä työpaikalla edesautetaan työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja oikeudenmukaisuutta. Samalla se vaikuttaa työhyvinvointiin ja parhaimmillaan sillä voidaan vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja houkutella osaavia työntekijöitä yritykseen. 

Sisällön vähimmäisvaatimukset

Tasa-arvolaissa on määritetty tasa-arvosuunnitelman sisällölle vähimmäisvaatimukset. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää ainakin selvitys työpaikan nykyisestä tasa-arvotilanteesta, suunnitellut toimenpiteet tasa-arvotilanteen pohjalta ja edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden seurannan.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia erillisenä itsenäisenä suunnitelmana tai osana muita suunnitelmia, jolloin se sisällytetään henkilöstö-, ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. 

Laaditaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelma laaditaan yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. 

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että henkilöstön edustajilla on tosiasialliset mahdollisuudet osallistua tasa-arvosuunnitelman laatimiseen ja vaikuttaa sen sisältöön. Yhteistyövelvollisuudesta huolimatta itse suunnitelman sisällöstä ei kuitenkaan tarvitse yhdessä sopia. 

Sukupuoleen perustuva eriarvoisuus työpaikalla.

Tasa-arvon edistämiseksi luodaan tasa-arvosuunnitelma – huomioi nämä asiat 

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen alkaa tekemällä peruskartoitus yrityksen tasa-arvon nykytilanteesta. Selvityksen tarkoituksena on antaa tietoa yrityksen kehittämistarpeista, jonka pohjalta suunnitellaan tasa-arvon parantamiseksi toimenpiteet. 

Osana tasa-arvon nykytilanteen selvitystä tulee olla erittely naisten ja miesten sijoittumisesta yrityksessä eri tehtäviin, jossa on esitettävä tiedot sukupuolijakaumasta ja urakehityksestä. Selvityksessä tulee olla myös palkkakartoitus, joka sisältää selvityksen naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkasta ja palkkaeroista. 

Tasa-arvolaki 

Laissa ei ole määritelty yhtä oikeaa tapaa tehdä selvitys, jolloin yritys voi toteuttaa sen tekemisen eri tavoin. Selvitys tasa-arvotilanteesta voi pohjautua tilastotietoihin, kyselyihin tai muihin työpaikkaa koskeviin tietoihin. 

Tasa-arvotilannetta voidaan selvittää muun muassa tutkimalla rekrytointikäytäntöjä ja työhönottoperiaatteita, tutkimalla tilastoja esimerkiksi eläkkeistä, koulutuspäivistä, työtapaturmista ja sairauspoissaoloista sekä tekemällä henkilöstökyselyjä. Henkilöstökyselyillä voidaan kartoittaa esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa koskevia asenteita.

Palkkakartoitus osana tasa-arvo suunnitelmaa

Tasa-arvosuunnitelman osana täytyy olla selvitys palkkakartoituksesta, joka on keskeinen tasa-arvon edistämiskeinoista. Palkkakartoituksessa kartoitetaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, joka koskee tehtävien luokitusta, palkkaa sekä palkkaeroja. 

Kartoituksen avulla voidaan selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Työnantajan tulee samasta tai samanarvoisesta työstä maksaa samaa palkkaa riippumatta sukupuolesta. 

Kattaa kaikki yrityksen henkilöstöryhmät 

Palkkakartoitus kattaa kaikki yrityksen henkilöstöryhmät, myös osa- ja määräaikaiset työntekijät. Palkkakartoituksesta tulee ilmetä palkat vaativuustason ja tehtäväryhmän mukaan. Palkkakartoitus tulee tehdä niin, ettei yksittäisten henkilöiden palkat ilmene selvityksen seurauksena. 

Kartoitus tehdään vähintään kahden vuoden välein, mutta jos tasa-arvosuunnitelma tehdään kerran vuodessa, tällöin riittää, että palkkakartoitus tehdään kolmen vuoden välein.

Palkkakartoituksessa ei riitä ainoastaan palkkatietojen kerääminen, vaan siinä tulee myös verrata sukupuolten välisiä palkkoja keskenään ja pyrkiä samalla esittämään syitä mahdollisille palkkaeroille. Mikäli palkkakartoituksessa ilmenee, että yrityksessä löytyy palkkaeroja, joille ei ole hyväksyttäviä perusteita, tulee tasa-arvosuunnitelmaan sisällyttää toimenpiteet niiden poistamiseksi. 

Tavoitteiden laatiminen sekä arvio tulevaisuudesta  

Tasa-arvotilanteen selvityksen pohjalta suunnitellaan ja asetetaan tarpeelliset tavoitteet ja toimenpiteet yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Toimenpiteistä sopiminen on keskeisin osa tasa-arvosuunnittelussa, joiden avulla pyritään saavuttamaan ja edistämään tasa-arvoa. 

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi lyhyelle ja pitkälle aikavälille 

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle. Lyhyen tähtäimen suunnitelmana voi olla esimerkiksi työolosuhteiden parantaminen työpaikalla, ja pitkän tähtäimen suunnitelmana puolestaan voi olla perusteettomien palkkaerojen poistaminen. Toimenpiteiden tulee olla joka tapauksessa konkreettisia, realistisia ja toteutettavissa olevia. 

Suunniteltujen ja asetettujen toimenpiteiden taustalla on tavoite parantaa sukupuolten yhtäläisiä urakehitysmahdollisuuksia, toteuttaa tasa-arvoa työpaikkakoulutuksessa, työolosuhteissa, palkkauksessa ja perhevapaiden tasapuolisessa käytössä. Toimenpiteet ovat myös hyvä keino vaikuttaa työpaikalla sukupuolten tasa-arvoa ja häirintää koskeviin asenteisiin. 

Aikaisempien toimenpiteiden onnistumisen arviointi

Tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään myös arvio edellisen suunnittelukauden sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja niiden tuloksista. Kun uutta tasa-arvosuunnitelmaan aletaan suunnittelemaan ja laatimaan, on aikaisempien toimenpiteiden onnistumisen arviointi pohjana tulevalle suunnittelukaudelle. 

Tasa-arvolain valvominen

Yrityksen tulee huolehtia vähintään joka toinen vuosi suunnitelman laatimisesta tai sen päivittämisestä. Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvon noudattamista yrityksissä, ja tasa-arvosuunnitelman laiminlyönnistä voi seurata yritykselle sanktioita. 

Tasa-arvovaltuutettu voi asettaa tasa-arvosuunnitelman laiminlyönnistä työnantajalle kohtuullisen määräajan suunnitelman laatimiseksi. Mikäli yritys ei asetetusta määräajasta huolimatta vieläkään ole laatinut suunnitelmaa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi uhkasakon uhalla velvoittaa työnantajan laatimaan määräajassa suunnitelman. 

Tarvitseeko yrityksesi tasa-arvosuunnitelmaa? – Ota yhteyttä Yritysjuristiin 

Mikäli yritykseltäsi puuttuu vielä tasa-arvosuunnitelma tai olemassa olevaa suunnitelmaa on tarkoitus päivittää – ota yhteyttä yritysjuristeihimme.

Yritysjuristimme laativat laadukkaan ja huolellisen tasa-arvosuunnitelman yrityksellesi. 

Lue tarkemmin palveluistamme: Työoikeus

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä