Työsopimus – sen tekeminen, sisältö ja purkaminen 

Työsopimus on olennainen asiakirja silloin, kun palkataan uusia työntekijöitä. Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista, joilla työtä tullaan tekemään. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työntekijän työtehtävistä, työajasta, palkasta ja työsuhteen kestosta.   

Työsopimuksen tekemisen myötä syntyvät työsopimuslain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat sekä työnantajaa että työntekijää. Keskeisimpinä velvollisuuksina voidaan mainita työntekijän velvollisuus tehdä työtä työnantajan lukuun ja työnantajan työllistämis- ja palkanmaksuvelvoite. Keskeisimpiä oikeuksia ovat työntekijän oikeus saada palkkaa tai muuta vastiketta tekemästään työstään, ja työnantajan oikeus työnjohtoon sekä valvontaan eli ns. direktio-oikeus. 

Työsopimuksen tekemisessä tulee ottaa huomioon työlainsäädäntö, josta löytyy vähimmäissääntely työsopimuksen tekoon liittyen. Työsopimuslaista löytyy määräykset työsopimuksen syntymisestä ja lakkaamisesta sekä sopimuksen mukaisista velvollisuuksista ja oikeuksista. Työsopimuksen laatimisessa tulee ottaa myös huomioon työehtosopimuksen määräykset huomioon. 

Työsopimus tulee tehdä aina huolellisesti, jotta vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä ja turvataan molempien osapuolten oikeusturva. Tässä artikkelissa kerromme yleisesti onnistuneen työsopimuksen laatimisesta. Asiantuntijamme avustavat yritystäsi kaikissa työsopimuksiin liittyvissä asioissa: uusien työsopimusten laatimisessa sekä jo laadittujen työsopimusten tarkistamisessa ja tarvittaessa niiden muuttamisessa. 

Työsopimuksen muoto  

Työsopimus on muotovapaa sopimus, toisin sanoen laissa ei ole määritelty työsopimuksen muotoa. Se voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Suullisesti tehty työsopimus on siis yhtä pätevä kuin kirjallisesti tehty. Kuitenkin molempien osapuolten etujen kannalta on suositeltavaa, että työsopimus tehdään aina kirjallisesti ja se allekirjoitetaan ennen työn aloittamista. Kirjallisesti tehdyllä työsopimuksella vältetään myöhempiä epäselvyys- ja erimielisyystilanteita.  

Mikäli työsopimus päädytään tekemään suullisesti, työnantajan tulee antaa kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista työntekijälle. Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista tulee ilmetä myös kirjallisesti laaditussa työsopimuksessa. Osa tiedoista tulee antaa seitsemän päivän kuluessa ja osa tiedoista kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta.   

Työsopimuksen voimassaoloaika  

Työsopimus voidaan tehdä olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on käytetympi sopimusmuoto. 

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa niin kauan, kunnes toinen osapuoli irtisanoo tai purkaa sen. Mikäli irtisanominen tapahtuu työnantajan puolelta, tulee irtisanomiselle olla tällöin perusteltu asiallinen ja painava syy.  

Keskeisin ero näiden välillä on se, että määräaikaiseksi solmittu työsopimus päättyy ilman työsopimuksen irtisanomista määräajan koittaessa tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikaista työsopimusta ei siis tarvitse irtisanoa tai purkaa, vaan se päättyy automaattisesti. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on sen sijaan voimassa niin kauan, kunnes toinen osapuoli irtisanoo tai purkaa sopimuksen.  

Sisältö 

Lähtökohtaisesti työsopimus sitoo molempia sopijapuolia ja sen ehtoja on noudatettava. Työsopimuksen sisältö ja sen ehdot tulee laatia huolella, sillä kumpikaan osapuolista ei voi muuttaa sopimuksen ehtoja yksipuolisesti myöhemmin. Työsopimuksella voidaan sopia kaikesta siitä, mitä laki tai työehtosopimuksen määräykset eivät kiellä sopimasta. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on suositeltavaa tarkistaa, että siitä löytyy kaikki keskeiset ehdot. 

Työsopimuksessa tulee löytyä ainakin seuraavat ehdot:  

 • Työsopimuksen osapuolet  
 • Työsuhteen kesto ja muoto 
 • Työnteon alkamisajankohta ja työntekopaikka 
 • Pääasialliset työtehtävät ja työaika  
 • Koeaika  
 • Palkka ja palkanmaksukausi 
 • Sovellettava työehtosopimus ja viittaus siihen 
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen 
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste  
 • Vuosiloma
 • Päiväys ja allekirjoitus

Työsuhteen päättyminen 

Työsuhde päättyy joko irtisanomalla tai purkamalla työsopimus. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan koittaessa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy, kun jompikumpi osapuolista irtisanoo tai purkaa sopimuksen. Työntekijä saa irtisanoa toistaiseksi olevan työsopimuksen aina ilman perusteluja. Määräaikaista työsopimusta sen sijaan ei voida irtisanoa, ellei siitä ole sovittu työsopimuksessa tai työsuhteen aikana.  

Työnantajalle on asetettu tiukemmat ehdot toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomiselle. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen kahdella perusteella: 1) työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy sekä 2) tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ennen irtisanomista työntekijää on aina kuultava. Mikäli irtisanominen liittyy työntekijän puutteelliseen ohjeiden noudattamiseen tai tehtävien tekemiseen, työntekijää ei saa automaattisesti irtisanoa heti. Työntekijälle on annettava ensin varoitus, jolloin työntekijällä on mahdollisuus korjata menettely. Toisin kuin työntekijän, työnantajan on aina perusteltava irtisanominen ja työntekijällä on oikeus tietää irtisanomisperuste.  

Työsopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaikana työntekijällä on vielä normaali työntekovelvoite.  

Työsopimuksen purkaminen  

Työsopimuksen purkaminen tulee erottaa irtisanomisesta. Irtisanominen on kevyempi toimenpide kuin työsuhteen purkaminen. Työsuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen vain erittäin painavasta syystä. Erittäin painavan syyn ollessa käsillä, työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta ja purettu työsopimus päättyy välittömästi.  

Ennen purkamisilmoituksen antamista, työntekijää tulee aina kuulla. Erittäin painava peruste purkaa työsopimus syntyy silloin, kun työntekijä olennaisesti laiminlyö tai rikkoo työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteeseen liittyviä velvoitteitaan. Työnantajalla on myös oikeus purkaa työsopimus silloin, jos kyseessä on työntekijän luvaton poissaolo yli seitsemän päivää, eikä työntekijä ole ilmoittanut sinä aikana pätevää syytä poissaololleen. Työsopimus voidaan purkaa myös koeajalla ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurku ei saa kuitenkaan työnantajan puolelta perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin.  

Työsuhteen purkamisen kynnys on siis korkeammalla kuin työsuhteen irtisanominen. Työnantajan ennen työsuhteen purkamista tulee varmistua siitä, että purkamiselle on lainmukaiset perusteet. Mikäli työsuhde puretaan ilman lainmukaisia perusteita, työnantaja voi joutua maksamaan korvauksia työntekijälle.  

Lue seuraavaksi: Miksi johtaja- tai toimitusjohtajasopimus kannattaa tehdä ja mitä siinä tulee huomioida? 
Lue seuraavaksi: Mitä salassapitosopimukseen kannattaa sisällyttää ja miksi?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä