Yritystoiminta – oikeudelliset ratkaisut ja sovittelumekanismi

Yritystoimintaan liittyy usein monenlaisia konfliktitilanteita, jotka saattavat vaatia sovittelua tai oikeudellisia toimenpiteitä. Konfliktit voivat syntyä eri osapuolten, kuten asiakkaiden, työntekijöiden, sopimuskumppanien tai omistajien välillä. Näitä konfliktitilanteita voivat aiheuttaa sopimusrikkomukset, taloudelliset kiistat ja muut vastaavat tekijät. 

Yritysten riidat ovat usein monimutkaisia ja laajoja, joissa taloudelliset intressit ovat merkittäviä. Riitojen ratkaiseminen on tärkeää, jotta yrityksen liiketoiminta voi jatkua sujuvasti ja kustannustehokkaasti. On tärkeää etsiä yrityksen kannalta paras mahdollinen riidanratkaisukeino, joka palvelee parhaiten yrityksen etua.

Tässä artikkelissa keskitymme erilaisiin sovittelumenetelmiin, kuten välimiesmenettelyyn. Kerromme lisäksi, miten konflikteja voidaan välttää yritysten välisessä liiketoiminnassa. 

Palvelut yrityksille – mahdollisuus saada riita ratkaistua nopeammin.

Yritysten riidanratkaisu

Konfliktien ratkaisemiseksi yrityksillä on olemassa erilaisia keinoja, joiden avulla riita voidaan ratkaista. Nämä keinot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: sovittelumekanismeihin ja oikeudellisiin ratkaisuihin

Sovittelumekanismit tarjoavat mahdollisuuden konfliktien ratkaisemiseen osapuolten välisellä sopimuksella tai sovittelijan avustuksella ilman oikeudenkäyntiä, kun taas oikeudelliset ratkaisut liittyvät riitojen viemiseen oikeusteitse.

Sovintoon pyrkiminen

Yrityksen riidanratkaisussa tulisi pyrkiä siihen, että erimielisyydet saadaan ratkaistua nopeasti, kustannustehokkaasti ja yrityksen liiketoiminnan kannalta parhaalla tavalla. Sovintomenettely voi perustua osapuolten keskinäiseen neuvotteluun tai siinä voidaan käyttää ulkopuolisen sovittelijan apua. 

Yleensä osapuolten välisten neuvottelujen kautta saavutettu sovinto, on molempien osapuolten kannalta paras ratkaisu. Neuvotteluiden kautta käydyn sovinnon saavuttaminen on yleensä kustannustehokasta, nopeaa, yksityistä ja luottamuksellista. 

Neuvottelujen aikana osapuolet voivat vaikuttaa päätöksentekoon ja lopputulokseen, mikä voi johtaa molempien osapuolten kannalta oikeudenmukaisempiin ja tyydyttävämpiin ratkaisuihin. 

Sovittelussa voidaan hyödyntää myös ulkopuolista sovittelijaa

Sovintomenettelyssä voidaan hyödyntää myös ulkopuolista sovittelijaa apuna. Tällöin sovintomenettely perustuu osapuolten sopimukseen, jossa osapuolten sopima taho toimii sovittelijana

Sovintomenettelyssä tavoitteena on käydä asia nopeasti läpi sovittelijan johdolla, sekä löytää sellainen ratkaisu riitaan, että osapuolten yhteistyö voi jatkua. Sovintomenettely voi tapahtua tuomioistuimessa tuomioistuinsovitteluna, jossa tuomioistuin voi vahvistaa tarvittaessa sovinnon osapuolia sitovaksi. 

Sovintomenettely voi tapahtua myös tuomioistuimen ulkopuolella yksityisessä sovintomenettelyssä, kuten esimerkiksi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisessa sovittelussa tai Suomen Asianajajaliiton sovittelumenettelyssä.

Välimiesmenettely 

Välimiesmenettelyä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyneiden riitojen ratkaisemiseksi. Välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen, jossa osapuolten välinen erimielisyys ratkaistaan yleisten tuomioistuinten ulkopuolella välimiesmenettelyssä

Menetelmä oikeudenkäynnin sijaan

Välimiesmenettelyä pidetään yleensä suositeltavampana tapana ratkaista yritysten väliset riidat perinteiseen oikeudenkäyntiin verrattuna. Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelyä huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa, sillä osapuolet voivat sopia itse aikatauluista, menettelyn kuluista ja asia käsitellään vain kerran, ilman useampia valituskierroksia

Välimiesmenettelyssä osapuolet voivat myös yhdessä sopia välimiesmenettelyn menettelytavoista ja sovellettavista säännöksistä, sekä valita välimiehen ratkaisemaan lopullisesti riidan, joka tuntee kyseisen alan erityispiirteet.

Välimiesmenettely yksi suurimmista eduista on sen yksityisyys, jolloin riita-asiaa ei käsitellä julkisesti. Yritykset haluavat usein pitää riidan vireilläolon piilossa julkisuudelta, etenkin silloin, kun liikesalaisuudet ovat vaarassa paljastua. Välimiesmenettelyn yksityisyys ja välimiesten asiantuntemus lisäävät menettelyn luottamusta.

Oikeudenkäynti 

Silloin, kun yritysten väliset riita-asiat eivät ratkea neuvotteluteitse tai muilla sovittelukeinoilla, riita-asia voidaan viedä yleisiin tuomioistuimiin. Yritykset pyrkivät kuitenkin yleensä viimeiseen asti välttämään asian viemistä yleisiin tuomioistuimiin. 

Merkittävät oikeudenkäyntikulut sekä riitojen selvittely julkisesti

Oikeudenkäynnit voivat venyä useiden vuosien pituiseksi prosessiksi, joka tarkoittaa myös merkittäviä oikeudenkäyntikuluja. Yleiset tuomioistuimet ovat myös julkisia, jolloin riidan yksityiskohdat tulevat usein julkiseen tietoon. 

Toisaalta yleisissä tuomioistuimissa käsitellyt riita-asiat ovat sitovia, ja niiden päätökset täytäntöönpantavissa. Tämä tarjoaa lopullisen ratkaisun ongelmaan, ja osapuolet ovat velvoitettuja noudattamaan tuomioistuimen päätöstä.

Yritysten on harkittava huolellisesti, onko yleinen tuomioistuin oikea vaihtoehto riidanratkaisulle. Se voi olla tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa sopimuksen rikkominen on selvästi osoitettavissa ja se vaatii oikeudellista tuomiota. 

Juristimme ovat perehtyneitä erityisesti riidanratkaisuun. Valitse Yritysjuristi, kun tarvitset apua sovittelussa tai asian sopimisessa oikeudessa. 

Konfliktien välttäminen ja hallinta

Paras tapa ratkaista konflikti on estää konfliktin syntymistä alun perinkään. Tämä tapahtuu ennakoimalla mahdollisia konfliktitilanteita. 

Sopimusten laatiminen huolella konfliktien välttämiseksi

Yleensä yritysten väliset riitatilanteet ovat sopimuksen perusteella syntyneitä riitoja. Siksi on tärkeää, että yritys huolehtii, että sopimukset laaditaan selkeästi ja tarkasti, jotka määrittelevät huolellisesti osapuolten velvollisuudet ja vastuut. 

Riitojen ennaltaehkäiseminen lähtee jo sopimusneuvotteluista ja sopimuksien laatimisesta. Osapuolten olisi hyvä myös ennakollisesti sopia, millaisessa menettelyssä riita ratkaistaan, jos sopimuksesta syntyy erimielisyyksiä. 

Riskienhallinta on myös tärkeää konfliktien ennaltaehkäisyssä. Yrityksen tulisi tunnistaa ja hallita sen liiketoimintaan liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa konflikteihin. Yrityksen olisi hyvä arvioida, mitkä riskit ovat suurimpia, ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vähentämään kyseisiä riskejä. 

Tutustu lisää yritysten sopimuksiin Yritysjuristin verkkosivuilta. 

Ammattilaisen hyödyntäminen riidanratkaisussa

Tarvitsetko apua riita-asioissa? Yrityksen riidanratkaisussa on erittäin tärkeää käyttää ammattilaisen apua. Oli kyse sitten sovintoneuvotteluista, välimiesmenettelystä tai oikeudenkäynnistä – ammattilaisen apu korostuu jokaisessa menettelyssä, kun ratkaistaan yritysten välisiä riitoja

Ammattilaisella on oikeudellista asiantuntemusta ja neuvottelutaitoja, joka auttaa saavuttamaan tehokkaita ratkaisuja ja säästämään yrityksen aikaa sekä resursseja. 

Tutustu lisää Yritysjuristin palveluihin ja ota yhteyttä

Tutustu seuraavaksi: Yrittäjän oikeusturvavakuutus

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä