Innovaatioseteli ja sen käyttäminen lakipalveluihin

Innovaatioseteli on pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu valtion myöntämä tukimuotoinen rahoitus, jolla yritys voi kehittää toimintaansa. Setelillä voi hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät yrityksen innovaatiotoimintaan.

Innovaatiosetelin avulla yritys voi saada tukea esimerkiksi erilaisiin innovaatiohankkeisiin, kuten tutkimus- ja kehitystyöhön, tuotekehitykseen, palveluiden kehittämiseen, tutkimukseen, asiantuntijalausuntoihin tai aineettomiin oikeuksiin liittyviin selvityksiin. Innovaatiosetelin arvo nousee 16.1.2023 alkaen 6 000 euroon ja tuen määrä on 100 prosenttia setelillä ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta summasta. Myönnetty tuki maksetaan suoraan sitä hakevalle yritykselle sen jälkeen, kun tämä on hyväksynyt palveluntarjoajan työn ja maksanut tälle palkkion. Innovaatioseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivämäärästä ja sitä voi hakea Business Finlandin verkkosivuilta.

Edellytykset innovaatiosetelin myöntämiselle

Jotta seteli voidaan myöntää, tulee yrityksen olla Suomeen rekisteröity yhtiömuotoinen pk-yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa. Seteliä ei siis voi hakea, jos yrityksen yhtiömuoto on toiminimi, säätiö tai yhdistys. Setelin ulkopuolelle jäävät myös suuryritykset, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, julkiset toimijat sekä ahvenanmaalaiset yritykset. Yritys ei voi myöskään toimia toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta. Tällaisia toimialoja ovat kalastus, maatalouden alkutuotanto ja vesiviljely. Jos yritykselle myönnetty de minimis -tuki ylittää 200 000 euron kiintiön meneillään olevan, sekä kahden edellisen verovuoden aikana, ei innovaatioseteliä voida myöntää. On tärkeä huomata, että kaikki samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville yrityksille myönnetyt de minimis -tuet lasketaan kiintiöön.

Ennen innovaatiosetelin hakemista yrittäjän tulee olla toiminut yrityksen päätoimisena yrittäjänä vähintään kolme kuukautta, tai yrityksellä tulee olla ollut yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen innovaatiosetelin hakemista. Setelin myöntäminen edellyttää myös, että yritys on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolle on jo tehty suunnitelmia kansainvälistymisen osalta. Yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin eikä sillä saa olla ilmoituspuutteita tai verovelkaa, joista ei ole verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä. Esteen innovaatiosetelin myöntämiselle luo myös kuluvana tai edellisenä vuonna myönnetty Business Finlandin rahoitus tai yritykselle aikaisemmin myönnetty Innovaatioseteli. Yrityksellä ei saa myöskään olla parhaillaan käynnissä olevaa Business Finlandin rahoittamaa projektia tai hakemuskäsittelyä. Jos ei ole varma täyttääkö yritys innovaatiosetelin kriteerit, kannattaa olla suoraan yhteydessä Business Finlandiin.

Mihin Innovaatioseteliä ei voi käyttää?

Kuten nimestä voi päätellä tulee seteli käyttää nimenomaan innovaatiotoimintaan. Sillä ei voida rahoittaa projektia, joka koskee yritykseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvän rahoituksen selvittämistä tai hankkimista, taikka rahoittajien, sijoittajien tai osakkaiden kartoittamista. Seteli on tarkoitettu kokonaan uuden idean kehittämiseen, eli ei jo markkinoilla olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai uudistamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että idean tarvitsisi olla absoluuttisesti uusi, vaan sen tulee olla nimenomaan hakijayritykselle uusi innovaatio. Hankittavan asiantuntijapalvelun kriteerinä on se, että sen tulee olla sisällöltään uutta verrattuna yrityksen omaan osaamiseen.

Setelillä ei voi ostaa palveluita yritykseltä, johon yrittäjällä on intressiyhteys esimerkiksi omistuksen, perhesiteiden tai hallituksen jäsenyyden kautta. Hankittavien palveluiden tulee siis olla ulkopuolisia. Palveluita voi hankkia useammalta kuin yhdeltä yritykseltä. Yritysten lisäksi palveluita voi hankkia myös esimerkiksi tutkimusorganisaatioilta, yliopistoilta tai ammattikorkeakouluilta.

Innovaatioseteliä ei voida käyttää yrityksen yleisen liiketoiminnan kehittämiseen tai vain yrityksen omaan käyttöön tarkoitetun tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Setelin käyttömahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät myös yrityksen omat palkkakustannukset, tarvikkeet, matkat, vuokrat, aineet tai laiteostot. Hankittavan asiantuntijapalvelun tulee kohdistua nimenomaan kehitettävään innovaatioon eikä esimerkiksi yleiseen liiketoiminnan konsultointiin, henkilöstön koulutukseen tai myynnin, markkinoinnin tai viestinnän perustoimintaan.

Mihin innovaatioseteliä voi käyttää?

Innovaatioseteliä voi käyttää yrityksen kehittämistoimintaan ja uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintatapojen kehittämiseen. Innovaatiosetelin avulla yritys voi esimerkiksi hankkia neuvontapalveluita tai käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa tiettyyn kehittämishankkeeseen. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa ulkopuolista osaamista, jota sillä itsellään ei ole.

Innovaatiosetelin käyttäminen lakipalveluihin

Usein yrityksellä ei ole käytössään omaa lakimiestä, jolloin innovaatioseteli on oiva tapa juridista asiantuntemusta vaativien tehtävien kustannusten kattamiseksi. Innovaatioseteliä voikin käyttää lakipalveluihin, jos ne liittyvät yrityksen kehittämistoimintaan ja uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintatapojen kehittämiseen. Tuotteiden tai palveluiden kaupallistamiseen liittyy usein sopimusasioita, joihin tarvitaan juridista asiantuntemusta.

Innovatiivisia palveluita tai tuotteita kehitettäessä esiin tulevat juridiset kysymykset liittyvät usein aineettomiin oikeuksiin. Tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi mallioikeus, tavaramerkki ja patentti. Näiden oikeuksien suojaaminen kilpailijoiden kopioinnilta on erittäin tärkeää jo hyvissä ajoin ennen kuin tuote tulee markkinoille. Innovaatioseteliä voi käyttää esimerkiksi patenttihakemuksen laatimiseen, tavaran muotoilua suojaavan mallisuojan hankkimiseen, kansainvälistymisessä tarvittavien sopimusten laatimiseen tai ohjelmiston lisensointiin. Usein tarpeeseen voi tulla myös Euroopan unionin, tai vielä sitäkin laajemman, tavaramerkkisuojan hankkiminen, jolloin kustannukset nousevat nopeasti tuhansiin euroihin. Innovaatioseteli onkin kustannustehokas tapa erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toinen yleinen juridista asiantuntemusta vaativat tarve uusia tuotteita tai palveluita kehitettäessä on käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen laatiminen. Esimerkiksi uutta applikaatiota tai tuotetta kehitettäessä tulee aina laatia räätälöidyt käyttöehdot. Mikäli perustettava internetpalvelu tallentaa käyttäjistään tietoa, tulee sille aina laatia myös tietosuojaseloste.

Jos yrittäjän innovaation tarkemmista oikeudellisista kysymyksistä ei ole vielä varmuutta, voi Innovaatioseteliä käyttää yleisemmän juridisen selvityksen tekemiseen tuotteen aiheuttamista riskeistä. Kansainvälisille markkinoille tai vahvasti säännellyille aloille liittyy usein mahdollisia ongelmia tai riskejä, joihin on syytä varautua laatimalla juridinen selvitys. Tällaisen selvityksen tekeminen voi olla järkevää myös, kun tiedossa on tulevia lainsäädäntömuutoksia, jotka voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.   

Lue seuraavaksi: Mitä yrittäjän tulisi tietää reklamaatioista?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä