Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on Business Finlandin tarjoama tuki yrityksille, jonka keskeisenä tarkoituksena on tukea uuden liiketoiminnan syntymistä, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Seteli on keskeinen tuki pienyritysten kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen, ja on osa Business Finlandin tarjoamia tukimuotoja, jotka tähtäävät suomalaisten yritysten kasvuun sekä kansainvälistymiseen. 

Mikä on innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on Business Finlandin myöntämä rahoitus, jonka avulla yritykset voivat hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita uusien kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien tuote- tai palveluideoiden kehittämiseen. Rahoituksen tavoitteena on samalla myös kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Yritys voi saada setelin vain kerran ja tuki on harkinnanvarainen.

Kuka voi saada setelin?

Innovaatioseteliä voivat hakea pienet alle 5-vuotiaat yritykset. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan alle 50 työntekijän yrityksiä ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma saa olla enintään 10 miljoonaa euroa. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen kaupparekisteriin rekisteröimispäivästä. 

Milloin seteliä ei myönnetä?

Seteliä ei myönnetä yli 5-vuotiaille yrityksille, toiminimille, julkisille tai voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, säätiöille, yhdistyksille ja ahvenanmaalaisille yrityksille. 

Seteliä ei voida myöntää, jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, sillä on verovelkaa tai yritys on saanut kuluvana tai edellisenä vuonna Business Finlandin rahoitusta. Myös vireillä oleva Business Finlandin rahoittama projekti estää setelin saamisen. Yritykseltä lisäksi edellytetään, että sen asiakastiedon rating Alfa ei saa olla huonompi kuin A. 

Innovaatioseteli on ns. de minimi -avustusta, jolloin hakijan tulee tarkistaa oma de minimis -tuen kelpoisuus. De minimis -tuki on EU:n sääntöjen mukainen tukimuoto, jonka mukaan yritys voi saada enintään tietyn määrän tukea tiettynä ajanjaksona ilman, että se vaikuttaa kilpailuun vääristävästi. Jos yrityksen de minimis -määrä ylittyy, ei seteliä voida myöntää. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 300.000 euroa kolmen vuoden aikana.

Mitä setelillä saa?

Innovaatiosetelin avulla yritys voi hankkia asiantuntijapalveluja joko tuote- tai palveluidean kehittämiseksi. Rahoituksen avulla yritys voi selvittää uuden ideansa kehityskelpoisuutta ja saada siihen ulkopuolista osaamista, jota yrityksellä itsellään ei ole. Osaaminen voi olla esimerkiksi asiantuntija-apua tuotekehittelyyn, uusien konseptien kehittämistä tai testaamista. Innovaatioseteli pienentää riskejä alkuvaiheessa ja mahdollistaa työn aloittamisen ilman suuria investointeja. 

Yritys voi valita vapaasti palveluntarjoajan, mutta rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on palveluntarjoajan riittävä osaaminen halutusta käyttökohteesta. 

Setelin käyttökohteet

Innovaatioseteli mahdollistaa yritykselle ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimisen innovaatiotoimintaan liittyen. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yritys kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja, ja hankkii palveluna tarvittavaa tietoa ja osaamista. 

Innovaatioseteliä voi käyttää seuraaviin kohteisiin: 

  • tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittämiseen
  • teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat ja tavaramerkit, suojattavuusselvityksiin sekä näiden ensihakemusten hakuprosesseihin
  • innovaatiotoimintaan liittyviin mittaus- ja testauspalveluihin

Mihin seteliä ei voi käyttää?

Innovaatioseteliä ei voi käyttää jo markkinoilla olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai uudistamiseen. Rahoituksen saamiseksi idean täytyy olla siis täysin uusi ja yrityksellä tulee olla suunnitelma kansainvälistymisestä. 

Innovaatioseteliä ei voi käyttää myöskään yrityksen yleisen liiketoiminnan kehittämiseen, eikä olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen liittyvään konsultointiin, jos tuote tai palvelu on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyttöön. Projekti ei saa sisältää oman yrityksen palkkakustannuksia, markkinointia, myyntiä, yleistä konsultointia, henkilöstön kouluttamista ja perus IT-järjestelmien kehittämistä.

Avustuksen määrä 

Innovaatiosetelin määrä on 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Setelin arvo on korkeintaan 4 500 euroa. Yrityksen omarahoitusosuus on 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

Avustus maksetaan yritykselle vasta sen jälkeen, kun yritys on hyväksynyt valitsemansa palveluntuottajan suorittaman työn ja maksanut tämän palkkion.  

Innovaatiosetelin hakeminen 

Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin asiointipalvelusta. Ennen hakemuksen lähettämistä yrityksen tulee suunnitella projekti, määritellä tavoitteet ja valita ulkopuolinen palveluntarjoaja. Samalla on varmistettava, että yrityksellä on riittävästi omaa rahoitusta. Tämän jälkeen yritys voi tehdä hakemuksen asiointipalvelusta. 

Business Finland käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Jos hakemus hyväksytään, voi yritys aloittaa palvelun ostamisen valitsemaltaan palveluntarjoajalta. Yrityksen tulee huolehtia projektinkirjanpidon järjestämisestä sekä mahdollisten muutoksien ilmoittamisesta Business Finlandille. 

Palvelun toteuttamisen jälkeen yrityksen tulee tehdä loppuraportti Business Finlandille. Loppuraportti sisältää projektissa aikaansaadut tulokset ja maksutositteen. Business Finland maksaa loppuraportin ja palvelun maksamisen jälkeen avustuksen yritykselle. Hyväksyttävät kustannukset kattavat asiantuntijapalvelujen ostot ja teollisoikeuksien ensihakemuksiin liittyvät viranomaismaksut. 

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä