Yrityksen IT-lainsäädäntö tutuksi 

Lähes kaikki liike-elämän sekä yksityiselämän henkilötietoja käsittelevät ympäristöt, kytkeytyvät teknologiaan ja digitaalisiin ympäristöihin. IT-lainsäädännön tehtävänä on varmistaa, että teknologiaa käytetään turvallisesti sekä että tietosuoja ja tietoturva toteutuvat. 

IT-lainsäädäntö koskee erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, joita käsittelemme tässä artikkelissa. Ne liittyvät tietosuojan ja tietoturvan hallintaan, tekijänoikeuksien oikeaoppiseen suojaamiseen, sähköiseen kaupankäyntiin sekä esimerkiksi tietosuojarikoksiin. 

Tietosuojan eheys ja turvallisuus on tiedon käsittelyn kannalta myös erittäin tärkeää.

Mitä lyhenne IT tarkoittaa?

IT on lyhenne sanoista Information Technology, joka tarkoittaa suomennettuna tietotekniikkaa. Tietotekniikalla yleisimmin tarkoitetaan tiedon automaattisen käsittelyn ja siirron välineitä, menetelmiä sekä niiden käyttämistä.

Mitä IT-lainsäädäntö koskee?

IT-lainsäädäntö auttaa luomaan ympäristön, jossa teknologiaa voidaan käyttää tehokkaasti ja turvallisesti. Lainsäädäntö ja lisäksi siihen liittyvä tietoturva, ovat hyvin keskeisessä asemassa digitaalisen yhteiskunnan sääntelyssä. Se on välttämätön väline yritysten toiminnan ohjaamisessa sekä yksilöiden oikeuksien suojaamisessa.

IT-lainsäädäntö käsittää laajasti erilaisia tietotekniikan näkökulmia, kuten tietosuojaa, tietoturvaa, tekijänoikeuksia, tietoverkkorikoksia ja sähköistä kaupankäyntiä.

Yritysten tulee noudattaa ja huomioida IT-lainsäädäntöön liittyvät asiat erityisen huolellisesti, sillä se määrittää yritysten toiminnan säännöt ja rajoitukset digitaalisessa ympäristössä.

Tämä yritysten tulee tietää IT-lainsäädännöstä

IT-lainsäädäntö on jatkuvasti muuttuva ala. Se vaikuttaa monin eri tavoin organisaation toimintaan, kuten tietosuojaan, tietoturvaan, tekijänoikeuksiin sekä sähköiseen kaupankäyntiin. Yritysten on jatkuvasti pysyttävä ajan tasalla lainsäädännön muutoksista ja varmistettava, että niiden toimintatavat ja käytännöt noudattavat kyseisiä lakeja.

It-palvelut ovat osa lähes jokaista yritystä, joten yrityksen työntekijöiden, esihenkilöiden sekä johdon edustajien tulee olla tietoisia seuraavista asioista liittyen IT-lainsäädäntöön.

Mikä on tietosuoja?  

Tietosuojan tarkoituksena on määrittää, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja käsitellään. Se on keskeinen osa IT-lainsäädäntöä, sillä se on tärkeä vaihe henkilötietojen suojaamisessa. Tietosuojalainsäädäntö sääntelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä, säilyttämistä ja jakamista.

Yritysten on noudatettava aina toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä, erityisesti henkilö tietoja käsitellessä tai kun organisaatioille luovutetaan arkaluontoista tietoa. Yritysten on varmistettava, että ne keräävät, tallentavat, käsittelevät ja jakavat henkilötietoja laillisesti ja turvallisesti.

GDPR eli General Data Protection Regulation

Yksi keskeisimmistä tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä on GDPR , joka on Euroopan unionissa voimassa oleva yleinen tietosuoja-asetus. GDPR asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Tietosuoja-asetuksessa määritellään, miten organisaatiot voivat kerätä, käsitellä ja tallentaa henkilötietoja.

Suomessa tietosuojalaki täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista. Laissa säädetään muun muassa erityisten henkilötietoryhmien ja henkilötunnusten käsittelemisestä.

Mikäli yritys rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, voi rikkominen johtaa seuraamuksiin, kuten suuriin sakkoihin. 

Mitä tietoturva tarkoittaa?

Tietoturvalla tarkoitetaan suunnitelmaa ja sen toteutusta tietosuojan toteutumiselle. Tietoturvatoimenpiteillä suojataan henkilötietoja, mutta myös kokonaisia IT-ympäristöjä. Tietoturvaan sisältyy organisaation tietoturvallisuuden varmistaminen, hyökkäysten torjunta ja sattuneiden vahinkojen korjaaminen.  

Suomessa ei ole omaa erillistä lakia, joka velvoittaisi yrityksiä pakolliseen tietoturvaan. Suomessa tietoturvaan liittyvää lainsäädäntöä löytyy kuitenkin monista laista, joissa tietoturvallisuuden ja yksityisyyden suojaaminen turvataan. 

Muun muassa julkisuuslaista, tietosuojalaista ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetusta laista löytyy tietoturvaan liittyvää sääntelyä.  

Tekijänoikeus ja tekijänoikeuslainsäädäntö

Tekijänoikeus suojaa tekijän yksinoikeutta päättää teoksen, keksinnön, innovaation tai muun luovan työn käytöstä. Muut eivät voi käyttää teosta ilman tarvittavaa lupaa. Tekijänoikeuslait suojaavat muun muassa ohjelmistojen, verkkosivustojen, tietokonepelien ja muiden digitaalisten tuotteiden luojia.

IT-lainsäädäntö sääntelee tekijänoikeuksia digitaalisessa ympäristössä, joka on oleellista digitaalisen sisällön tai muiden innovaatioiden suojaamisessa. Tekijänoikeuslait määrittelevät sen, kuka tuotteita saa käyttää ja jakaa. 

Tekijänoikeuslainsäädäntö mahdollistaa sen, että teoksien luojat saavat korvauksen työstään ja heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. Yritysten täytyy siis varmistaa, että niiden IT-järjestelmät eivät riko tekijänoikeuslakeja, kuten lataamalla tai levittämällä suojattua sisältöä ilman lupaa.  

Sähköinen kaupankäynti 

Sähköisellä kaupankäynnillä tarkoitetaan tietoverkoissa käytävää kauppaa. Sähköistä kaupankäyntiä koskevat lait vaikuttavat siihen, miten yritykset voivat tehdä liiketoimintaa verkossa. Ne voivat esimerkiksi vaikuttaa sopimusehtoihin, mainontaan ja kuluttajansuojaan. 

Sähköistä kaupankäyntiä sääntelevät muun muassa laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, laki sähköisistä allekirjoituksista sekä sähköiset muotovaatimukset.  

Tietoverkkorikokset 

Tietoverkkorikoksia ovat esimerkiksi palvelunestohyökkäykset, haittaohjelmien tartuttaminen ja hakkerointi. IT-lainsäädännöllä on keskeinen rooli tietoverkkorikosten ehkäisyssä ja niiden torjunnassa. Tietoverkkorikoksia koskevat lait vaikuttavat siihen, miten yritysten on suojattava itsensä ja asiakkaidensa tiedot tietoverkkorikoksilta. 

Lait, jotka kieltävät esimerkiksi haittaohjelmien levittämisen, tietomurrot ja identiteettivarkaudet, ovat yritysten ja yksilöiden suojelun kannalta välttämättömiä digitaalisessa maailmassa. 

Juristi on yrityksen tukena varmistamassa IT-lainsäädännön toteutumisen

Teknologia koskettaa tänä päivänä lähes jokaista elämän osa-aluetta, minkä seurauksena sen rooli yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Samalla IT-lainsäädännön merkitys ja tuntemus ovat korostuneet. 

Virheelliset toimintatavat yrityksessä voivat johtaa esimerkiksi suuriin sakkoihin tai ääritapauksissa jopa liiketoiminnan pysähtymiseen. Jotta yritys voisi välttää tällaiset riskit, on suositeltavaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. 

Yritysjuristi tarjoaa yrityksellesi kattavaa neuvontaa ja tukea kaikissa IT-lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä. Tutustu lisää kattaviin palveluihimme. 

Lue seuraavaksi: IT-palveluiden sopimukset – erilaiset sopimustyypit ja sopimuksen laatiminen

Lue seuraavaksi: Mitä salassapitosopimukseen kannattaa sisällyttää ja miksi?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä