Lisenssisopimus – tehokas ratkaisu kaupallistaa innovaatio 

Lisenssisopimus on tehokas ratkaisu viedä jokin idea, tuote tai palvelu markkinoille, mutta samaan aikaan myös suojata sitä lisensoinnin avulla. 

Lisenssisopimus on sopimusjärjestely, jossa lisenssinantaja antaa lisenssinsaajalle oikeuden käyttää jotakin omaisuutta tiettyyn tarkoitukseen. Vastavuoroisesti lisenssinsaaja maksaa rahallisen korvauksen saamastaan lisenssistä ja sitoutuu noudattamaan lisenssinantajan omaisuuden käyttöä koskevia ehtoja.  Tyypillisesti lisenssinantaja lisensoi oikeuden myydä tai hyödyntää immateriaaliomaisuutta, kuten patenttia tai tavaramerkkiä. 

Tässä artikkelissa kerromme yleisesti lisenssisopimuksesta sekä vinkkejä siihen, kuinka tehdä onnistunut sellainen.  

Sopimuksen kohteena lisensointi – lisenssisopimus.

Mikä on lisenssi? 

Tunnettu urheilujoukkue myöntää tuotteen valmistajalle oikeuden käyttää valmistamissaan tuotteissaan, kuten vaatteissa tai fanituotteissa, joukkueen logoa tai muita tunnuksia. Coca-Cola antaa ruokakaupoille oikeuden myydä juomiaan. Tilaamalla Spotifyn, saat samalla luvan kuunnella musiikkia Spotify -verkossa. 

Kaikissa edellä mainituissa esimerkeissä, kysymys on lisenssistä ja sen myöntämisestä. Lisenssillä tarkoitetaan siis käyttölupaa, jonka lisenssinantaja eli oikeudenhaltija myöntää lisenssinsaajalle

Lisenssinsaaja saa tyypillisesti lisenssisopimuksen kautta oikeuden muun muassa valmistaa ja myydä tavaroita, käyttää tuotenimeä, tavaramerkkiä tai lisenssinantajan patentoitua teknologiaa. Vastineeksi tästä, lisenssinantaja saa lisenssinsaajalta korvauksen, joka on juokseva rojaltimaksu tai jokin muu määrätty korvaus, kuten kertakorvaus tai tuottoon perustuva maksu. Lisensoinnista huolimatta, lisenssinhaltija pitää omistusoikeuden itsellään lisenssinkohteeseen. 

Lisenssi voi olla yksinomainen tai rinnakkainen. Yksinomainen lisenssi tarkoittaa sitä, ettei muilla ole mahdollisuutta saada oikeutta lisenssin hyväksikäyttöön. Mikäli lisenssi on puolestaan rinnakkainen, on muillakin tällöin mahdollisuus hyödyntää lisenssiä. 

Erilaisia lisensointityyppejä

Lisenssi voi koskea monenlaisia asioita. Tavallisimmin lisensointi liittyy immateriaalioikeuksiin, kuten tekijä- ja teollisuusoikeuksiin, patenttiin sekä tavaramerkkeihin. Myös esimerkiksi liiketoimintakonsepti voidaan lisensoida. 

Seuraavaksi annamme esimerkkejä lisenssisopimuksista. 

Tekijänoikeuslisenssi

Tekijänoikeuslisenssissä lisenssinantaja sallii lisenssinsaajaa käyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia sopimuksessa määritellyin ehdoin. Tekijänoikeuslisenssin kohteita ovat esimerkiksi elokuvat, kirjat, tietokoneohjelmat ja musiikkitallenteet. 

Tavaramerkkilisenssi

Tavaramerkkilisenssi antaa lisenssinsaajan käyttää tavaramerkkiä tiettyjen tuotteiden tai palvelujen yhteydessä. Sopimuksen avulla lisenssinsaaja voi hyödyntää tavaramerkin tunnettavuutta ja arvoa omissa tuotteissaan tai palveluissaan, usein maksamalla lisenssimaksuja tai rojaltimaksuja lisenssinantajalle. 

Patenttilisenssi

Patenttilisenssisopimus antaa lisenssinsaajalle oikeuden käyttää, valmistaa ja myydä toisen henkilön patentoitua keksintöä tiettyyn tarkoitukseen. Tämä mahdollistaa keksinnön kaupallisen hyödyntämisen ilman, että lisenssinsaajan tarvitsee omistaa patenttia itse. 

Ohjelmistolisensointi

Ohjelmistolisensointisopimuksella annetaan lisenssinsaajalle lupa käyttää tietokoneohjelmistoa tiettyyn tarkoitukseen. Lisenssi voi olla maksullinen tai ilmainen ja se voi sisältää tiettyjä ehtoja, kuten käyttöoikeuden rajoituksia, tukipalveluita ja päivityksiä. 

Lisensoinnin hyödyt

Lisensoinnilla on monia hyötyjä sekä lisenssinantajalle että lisenssinsaajalle. Lisensoinnin avulla lisenssinhaltija voi tuottaa tuloja ja kasvattaa liiketoimintaansa lisensoimalla tuote tai palvelu muille yrityksille. 

Lisensointi voi olla myös helppo tapa päästä olemassa oleville markkinoille, sillä lisenssinantajan puolelta siihen ei yleensä liity myyntiä tai valmistusta. Lisenssinantajan ei tällöin tarvitse käyttää omia resurssejaan tavaroiden valmistukseen, markkinointiin tai jakeluun. 

Lisensoinnin avulla lisenssin omistaja voi kokeilla myös mahdollisia uusia yrityksiä tai maantieteellisiä markkinoita, joihin sillä ei olisi välttämättä muuten pääsyä. Lisenssinhaltija voi esimerkiksi kokeilla lisensoinnin avulla kansainvälisiä markkinoita suhteellisen pienellä riskillä, ilman omia suuria investointeja.

Lisenssinsaaja sen sijaan hyötyy lisenssistä niin, että hän saa käyttöönsä jo valmiiksi kehitellyn tuotteen tai palvelun. Tällöin lisenssinsaajan ei tarvitse itse käyttää aikaa ja resurssejaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Tämä myös mahdollistaa esimerkiksi tuotannon nopeamman aloittamisen.

Miten tehdä onnistunut lisenssisopimus? 

Hyvin tehty lisenssisopimus tuo etuja kaikille kaupan osapuolille. Jokainen lisensointisopimus on erilainen ja sisältö voikin vaihdella paljon riippuen lisensoinnin kohteesta. Onnistuneen lisenssisopimuksen tekemiseen on useita tekijöitä, jotka otettava huomioon sopimusta laadittaessa. 

Lisenssisopimus kuuluu sopimusvapauden piiriin, jolloin osapuolet voivat pääsääntöisesti sopia sopimuksen ehdoista haluamallaan tavalla. Kuitenkin kilpailuoikeuden rajoitukset ja kohtuullisuus tulee ottaa huomioon sopimusta laadittaessa. 

Alla olemme listanneet tiettyjä seikkoja, jotka olisivat olennaista löytyä jokaisesta lisenssisopimuksesta. 

Sopimuspohja

  1. Määrittele tarkasti, mitä lisenssi kattaa: Sopimuksessa on erityisen tärkeää määritellä, mitä oikeuksia lisenssinhaltija saa käyttää ja millaisiin tarkoituksiin lisenssiä saa käyttää. 
  2. Minkä laajuinen luovutettava oikeus on: Sopimuksessa tulee määritellä, onko lisenssinhaltijalla yksinoikeus lisenssiin vai jakaako se lisenssin muiden kanssa. 
  3. Lisenssimaksut ja korvaukset: Sopimuksessa tulee tarkasti määritellä, millä tavalla lisenssinsaaja maksaa korvauksia lisenssinantajalle, kuinka paljon ja mikä on maksuaikataulu. 
  4. Osapuolten vastuut: Sopimuksessa on tärkeää määritellä, miten sopimuskumppanille aiheutetut vahingot korvataan ja millaisia seurauksia osapuolelle aiheutuu sopimusrikkomuksesta. Sopimukseen voidaan ottaa myös ylivoimainen este (force majeure) -lauseke, joka tietyissä tilanteissa voi vapauttaa sopimuskumppanin vastuusta. 
  5. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen: Sopimuksessa on olennaista määritellä ne tilanteet ja olosuhteet, milloin osapuoli voi irtisanoa tai purkaa lisenssisopimuksen. 
  6. Tarkista kaikki yksityiskohdat: Tarkista, että sopimuksesta löytyy muun muassa sopimuksen osapuolet ja kesto, sovellettava laki ja sopimuksen maantieteellinen kattavuus. Sopimuksessa olisi hyvä myös määritellä etukäteen, miten ja missä mahdolliset myöhemmät erimielisyystilanteet ratkaistaan. 

Lisenssisopimuksen ehdot – Yritysjuristimme auttaa 

Oli kyse sitten minkä tyyppisestä lisenssisopimuksesta tahansa, jokaisessa lisenssisopimuksessa on olennaista määritellä ehdot niin tarkasti, että erimielisyystilanteita ei pääse syntymään sopimuksenteon jälkeen. Ennen sopimuksen allekirjoittamista, on syytä varmistaa, että kaikki osapuolet ovat selvillä sopimuksen tavoitteista ja sen ehdoista. 

Lisenssisopimukset voivat käytännössä olla hyvinkin monimutkaisia sopimuksia, jolloin juridisen ammattilaisen käyttäminen sopimuksen tekoon on järkevää. Juristimme auttavat yritystäsi sopimusneuvotteluista alkaen tekemään onnistuneen lisenssisopimuksen.

Tutustu lisää palveluihimme ja ota yhteyttä.

Tähän voisi laittaa ”lue seuraavaksi” tuon uuden kilpailukieltosopimus -artikkelin

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä