Panttiomaisuuden realisointi – varmistus velkojen takaisinmaksulle

Panttiomaisuuden realisointi tarkoittaa pantiksi annetun omaisuuden myymistä velan perimiseksi silloin, kun velallinen ei pysty maksamaan velkaansa takaisin. Pantti turvaa velkojan oikeuksia saada suorituksensa velalliselta. 

Omaisuuden panttaaminen voi mahdollistaa yrityksen tai henkilön lainan saamisen, mikä ei välttämättä muutoin olisi mahdollista. Tässä artikkelissa syvennymme panttiomaisuuden realisointiprosessiin ja esittelemme kaksi erilaista tapaa saada panttiomaisuus realisoitua.

Pantti vai panttiomaisuus?

Pantti on velallisen omistama yksittäinen esine, kiinteistö tai varallisuusarvoinen etuus, joka annetaan vakuudeksi lainaa tai muuta velkaa vastaan. Panttiomaisuus on puolestaan termi, jota käytetään kuvaamaan kaikkea sitä omaisuutta, jotka on annettu pantiksi lainaa tai muuta velkaa vastaan. 

Panttiomaisuus on esinevakuus ja sen kohteena voi olla mitä tahansa arvokasta, kuten kiinteistö, arvopaperit, ajoneuvo tai muu vastaava esinePantinantajana voi olla joko velallinen itse tai toinen henkilö.

Velkoja voi käyttää panttioikeutta eli realisoida panttiomaisuuden

Panttioikeus merkitsee pantin omistajan oikeuden rajoittamista, sillä panttioikeus antaa oikeuden määrätä panttikohteesta. Panttioikeuden perusteella pantinhaltijalla on oikeus saada aikaan panttikohteen omistajanvaihdos, jotta panttikohde voidaan realisoida saatavan suorittamiseksi.

Panttioikeus on siis velkojan suojakeino, joka antaa hänelle oikeuden realisoida pantiksi annettu omaisuus, jos velallinen ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

Milloin panttiomaisuuden realisointi voidaan tehdä?

Panttiomaisuuden realisointi voidaan tehdä silloin, kun pantin antanut henkilö eli velallinen ei pysty suorittamaan velkaansa takaisin pantinhaltijalle (yleensä lainanantajalle tai muulle velkojalle) sovitun ajan ja ehtojen mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos velallinen laiminlyö lainan takaisinmaksun tai rikkoo muuten lainan sopimuksenehtoja, velkoja voi käynnistää prosessin, jonka tavoitteena on myydä pantattu omaisuus. Pantatun omaisuuden realisoinnista saadut varat käytetään velan kattamiseen.

Realisointi tapahtuu panttiomaisuuden lajista riippuen. Panttivelkojalla on joko itsenäinen realisointioikeus tai menettelyn käynnistäminen edellyttää oikeuden tuomiota ja ulosottoviranomaisen apua

Panttivelkojan itsenäinen realisointioikeus  

Panttivelkojan itsenäinen realisointioikeus tarkoittaa sitä, että panttivelkoja voi itse käynnistää panttiomaisuuden realisoinnin, ilman tuomion hankkimista oikeudesta ja ulosottoviranomaisen käynnistämää perintää velallisen omaisuudesta.

Panttivelkojan itsenäinen realisointioikeus koskee kuitenkin vain panttina olevia irtaimia esineitä. Tällaisia käteispantattavia kohteita ovat tyypillisesti esimerkiksi vähämerkitykselliset tavanomaiset irtaimet esineet ja tavarat, osakkeet ja asunto-osakkeet.

Realisoinnin edellytykset

Panttivelkojan itsenäiselle realisointioikeudelle on kauppakaaressa säädetyt tietyt edellytykset, jotta panttivelkoja voi aloittaa itse panttiomaisuuden realisoinnin:

  • Pantilla turvatun saamisen tulee olla erääntynyt maksettavaksi
  • Panttivelkojan tulee ilmoittaa pantin omistajalle aikomuksistaan realisoida panttaus, ennen varsinaista realisointia
  • Panttivelkojan on täytynyt varata pantin omistajalle vähintään kuukausi aikaa velan maksamiseen

Mikäli panttivelkoja on täyttänyt kaikki edellä mainitut edellytykset, voi hän ryhtyä panttiomaisuuden realisoimiseen. Omaisuus tulee olla arvostettu ja myyntitapa tulee olla päätetty. 

Edellä mainituista edellytyksestä voidaan poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Sellaisten osakkeiden realisointi ei ole mahdollista, jotka oikeuttavat pantinantajan omana asuntona käytettävän huoneiston hallintaan.

Myyntitavan päättäminen

Panttiomaisuuden myyntitavan päättää pantinhaltija. Pantti voidaan myydä huutokaupalla tai esimerkiksi antamalla pantatut asunto-osakkeet kiinteistövälittäjän myytäväksi. 

Panttivelkojan valitessa myyntitapaa, kannattaa hänen valita sellainen myyntitapa, jonka lopputuloksena on paras mahdollinen myyntitulos. Myyntitavan vallinnassa tulee ottaa huomioon myös pantinomistajan etu.  

Luvan panttiomaisuuden realisointiin, voi saada oikeuden tuomion ja ulosottoviranomaisen kautta 

Mikäli panttioikeuden vakuutena on kiinteistöpanttivelkojan tulee kääntyä viranomaisen apuun realisoidakseen pantin. Mikäli panttivelkoja ei ole saanut saamistaan erääntymisen jälkeen vapaaehtoisesti tai vapaaehtoisen perinnän kautta, on panttivelkojan edettävä pakkotäytäntöönpanoon saadakseen maksun saamiselleen. 

Tämä edellyttää täytäntöönpanokelpoisen tuomioistuinratkaisun hankkimista ja tämän jälkeen kääntymistä ulosottoviranomaisen puoleen. Ulosottoviranomainen käynnistää panttiomaisuuden realisoinnin ja päättää myyntitavan. Pakkotäytäntöönpano edellyttää aina laillista ulosottoperustetta, joka on yleisimmin tuomionistuimen antama suoritustuomio.

Jos kyseessä on myös velallisen konkurssi, suojataan panttivelkojan asemaa myös konkurssissa. Tällöin panttivelkojalla on etuoikeus saada suoritus panttikohteen arvosta. 

Panttivelkoja voi myös velallisen konkurssissa realisoida eli myydä vakuutena olevan panttiesineen ja ottaa myyntihinnasta suorituksen saatavalleen, huolimatta konkurssimenettelystä. 

Panttioikeus ja panttiomaisuuden realisointi hoituu parhaiten asiantuntijan avulla

Panttiomaisuuden realisointi liittyy sekä yritysten että yksityisen henkilöiden velkasuhteisiin. Panttiomaisuuden realisointi on keino varmistaa velkojen takaisinmaksu. Realisoinnissa on kuitenkin noudatettava huolellisuutta, jotta sekä velallisen että velkojan oikeudet ja edut säilyvät. 

Panttiomaisuuden realisointiprosessissa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Asiantuntijat auttavat selkeyttämään realisointiin liittyviä oikeudellisia seikkoja, arvioimaan omaisuuden arvoa tai neuvottelemaan sopimuksista. Tutustu lisää palveluihimme ja ota yhteyttä Yritysjuristiin.  

Lue seuraavaksi: Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä