Panttiomaisuuden realisointi – varmistus velkojen takaisinmaksulle

Panttiomaisuuden realisointi on pantiksi annetun omaisuuden myymistä velan perimiseksi silloin, kun velallinen ei pysty maksamaan velkaansa takaisin. Tässä artikkelissa syvennymme panttiomaisuuden realisointiprosessiin.  

Panttiomaisuus on termi, jota käytetään kuvaamaan omaisuutta, joka on annettu pantiksi lainaa tai muuta velkaa vastaan. Pantilla turvataan velkojan oikeus saada suorituksensa velalliselta.  

Panttiomaisuus on esinevakuus ja sen kohteena voi olla mitä tahansa arvokasta, kuten kiinteistö, arvopaperit, ajoneuvo tai muu vastaava esine. Panttaamalla omaisuuttaan yritys tai henkilö voi saada esimerkiksi lainaa, joka muutoin voisi olla vaikea saada.  

Pantinantajana voi olla joko velallinen itse tai joku toinen henkilö. Panttioikeus merkitsee omistajan oikeuden rajoittamista, sillä panttioikeus antaa oikeuden määrätä panttikohteesta. Panttioikeuden perusteella pantinhaltijalla on oikeus saada aikaan panttikohteen omistajanvaihdos, jotta panttikohde voidaan realisoida saatavan suorittamiseksi. 

Panttioikeus on siis velkojan suojakeino, joka antaa hänelle oikeuden realisoida pantiksi annettu omaisuus, jos velallinen ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan. 

Milloin panttiomaisuuden realisointi tapahtuu? 

Panttiomaisuuden realisointi voi tapahtua silloin, kun pantin antanut henkilö eli velallinen ei pysty suorittamaan velkaansa takaisin pantinhaltijalle (yleensä lainanantajalle tai muulle velkojalle) sovitun ajan ja ehtojen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos velallinen laiminlyö lainan takaisinmaksun tai rikkoo muuten lainan sopimuksenehtoja, velkoja voi käynnistää prosessin, jonka tavoitteena on myydä pantattu omaisuus. Pantatun omaisuuden realisoinnista saadut varat käytetään velan kattamiseen.  

Miten panttiomaisuuden realisointi tapahtuu?  

Realisointi tapahtuu panttiomaisuuden lajista riippuen. Panttivelkojalla on joko itsenäinen realisointioikeus tai menettelyn käynnistäminen edellyttää oikeuden tuomiota ja ulosottoviranomaisen apua.  

Panttivelkojan itsenäinen realisointioikeus  

Panttivelkojan itsenäinen realisointioikeus tarkoittaa sitä, että panttivelkoja voi itse käynnistää panttiomaisuuden realisoinnin, ilman tuomion hankkimista oikeudesta ja ulosottoviranomaisen käynnistämää perintää velallisen omaisuudesta. 

Panttivelkojan itsenäinen realisointioikeus koskee kuitenkin vain panttina olevia irtaimia esineitä. Tällaisia käteispantattavia kohteita ovat tyypillisesti esimerkiksi vähämerkitykselliset tavanomaiset irtaimet esineet ja tavarat, osakkeet ja asunto-osakkeet.  

Edellytykset

Panttivelkojan itsenäiselle realisointioikeudelle on kauppakaaressa säädetyt tietyt edellytykset. Jotta panttivelkoja voi aloittaa itse panttiomaisuuden realisoinnin, tulee saamisen, joka pantilla on turvattu, olla erääntynyt maksettavaksi. Panttivelkojan on tullut myös ennakolta ilmoittaa pantin omistajalle aikomuksestaan realisoida pantti. Lisäksi panttivelkojan on täytynyt varata pantinomistajalle vähintään kuukausi aikaa velan maksamiseen. Mikäli panttivelkoja on täyttänyt kaikki nämä edellytykset, voi hän ryhtyä panttiomaisuuden realisoimiseen, edellyttäen omaisuuden arvostuksen sekä myyntitavan päättämisen.  

Edellä mainituista edellytyksistä voidaan poiketa osapuolten välisellä sopimuksella, kun kyse ei ole sellaisten osakkeiden realisoinnista, jotka oikeuttavat muun muassa pantinantajan asuntona käytettävän huoneiston hallintaan.  

Myyntitapa

Panttiomaisuuden myyntitavan päättää pantinhaltija. Pantti voidaan myydä huutokaupalla tai esimerkiksi antamalla pantatut asunto-osakkeet kiinteistövälittäjän myytäväksi. Panttivelkojan valitessa myyntitapaa, tulisi valita sellainen myyntitapa, jonka lopputuloksena on paras mahdollinen myyntitulos. Myyntitavan vallinnassa tulee ottaa huomioon myös pantinomistajan etu.  

Panttiomaisuuden realisointi oikeuden tuomion ja ulosottoviranomaisen kautta 

Jos panttioikeuden kohteena on kiinteistö, panttivelkojan tulee kääntyä viranomaisen apuun realisoidakseen pantin. Mikäli panttivelkoja ei ole saanut saamistaan erääntymisen jälkeen vapaaehtoisesti tai vapaaehtoisen perinnän kautta, on panttivelkojan edettävä pakkotäytäntöönpanoon saadakseen maksun saamiselleen. Tämä edellyttää täytäntöönpanokelpoisen tuomioistuinratkaisun hankkimista ja sen jälkeen kääntymistä ulosottoviranomaisen puoleen. Ulosottoviranomainen käynnistää panttiomaisuuden realisoinnin ja päättää myyntitavan. Pakkotäytäntöönpano edellyttää aina laillista ulosottoperustetta, joka on yleisimmin suoritustuomio, jonka tuomioistuin on antanut.  

Jos kyseessä on myös velallisen konkurssi, suojataan panttivelkojaan asemaa myös konkurssissa. Tällöin panttivelkojalla on etuoikeus saada suoritus panttikohteen arvosta. Panttivelkoja voi myös velallisen konkurssissa realisoida eli myydä panttiesineen ja ottaa myyntihinnasta suorituksen saatavalleen huolimatta konkurssimenettelystä.  

Panttiomaisuuden realisointi liittyy sekä yritysten että yksityisen velkasuhteisiin. Panttiomaisuuden realisointi on keino varmistaa velkojen takaisinmaksu. Realisoinnissa on kuitenkin noudatettava huolellisuutta, jotta sekä velallisen että velkojan oikeudet ja edut säilyvät. Panttiomaisuuden realisointiprosessissa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Asiantuntijat auttavat selkeyttämään realisointiin liittyviä oikeudellisia seikkoja, arvioimaan omaisuuden arvoa tai neuvottelemaan sopimuksista.  

Lue seuraavaksi: Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä