Työsuojelun toimintaohjelma työpaikalla

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on pakollinen kaikille yrityksille, joissa työskentelee vähintään yksi palkattu työntekijä. Toimintaohjelman laatiminen on tärkeä osa työnantajan työturvallisuusvelvoitteiden täyttymistä. Lakisääteisestä velvollisuudesta huolimatta, työnantajalla on kuitenkin valinnan vapaus ohjelman laatimistavasta sekä sen sisällöstä.

Tässä artikkelissa kerromme yleisesti, mitä yrityksesi tulee tietää työsuojelun toimintaohjelmasta, ja mitä sen laatimisessa tulee ottaa huomioon. 

Mikä on työsuojelun toimintaohjelma? 

Työsuojelun toimintaohjelma on yksi työsuojelun kehittämisvälineistä, jonka avulla tehostetaan ennakoivaa työsuojelua ja kehitetään suunnitelmallisesti työoloja. Se on asiakirja, joka laaditaan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi, työkyvyn ylläpitämiseksi sekä riskien välttämiseksi. 

Työsuojelun toimintaohjelmaan kuvataan tiedot työpaikan vaaroista ja niiden välttämisestä, sekä miten yrityksen työsuojelutoiminta on järjestetty ja kuinka sitä pyritään kehittämään. Työsuojelun toimintaohjelmassa esitetään tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle sekä henkilöstön ylläpitävälle toiminnolle. 

Työsuojeluohjelmassa selvitetään myös työsuojeluvastuut sekä työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistapa. Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työpaikan vaarojen ja haittojen arviointiin, jonka pohjalta laaditaan ohjelman sisältö ja tavoitteet.

Työsuojelun toimintaohjelman sekä työterveyshuollon avulla pyritään edistämään työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työpaikalla. 

Työsuojelu pyrkii ennakoimaan 

Työsuojelulla varmistetaan turvallinen ja terveellinen työ jokaisessa työpaikassa. Työsuojelun tarkoituksena on estää tapaturmien syntyminen, mutta myös parantaa työntekijöiden terveyttä ja työkykyä

Työntekijöiden turvallinen työskentely varmistetaan ennakoinnilla, riskienhallinnalla ja sääntöjen noudattamisella. Työsuojelu voidaankin nähdä ennen kaikkea ennakoivana, jolloin sen tehostamiseksi työnantajalla on oltava työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi varten laadittu työsuojelun toimintaohjelma. 

Työsuojelun toimintaohjelman tulee kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet sekä työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Jokaisen työnantajan lakisääteisenä velvollisuutena on laatia ja ylläpitää työsuojelun toimintaohjelmaa. 

Työsuojelu toimintaohjelma takaa työn turvallisuuden.

Työsuojelulaki 

Laki ei määrää tarkkaa sisältöä työsuojeluohjelmalle, jolloin ohjelman sisältö ja laajuus määräytyvät muun muassa työpaikan omien lähtökohtien, koon, toimialan, yrityksen kehitysvaiheen sekä työsuojelutarpeiden mukaan. Työsuojelun toimintaohjelma on aina työpaikkakohtainen, jolloin ohjelmien sisällöt voivat vaihdella yrityksissä. Työpaikan olosuhteista riippuen ohjelmassa voidaan painottaa erilaisia seikkoja, kuten työympäristössä ja -oloissa parannettavia konkreettisia asioita, menettelytapoja tai organisatorisia seikkoja.

Työsuojelun toimintaohjelmassa on tärkeää tunnistaa työpaikan kehittämisen kohteet työturvallisuudessa ja -hyvinvoinnissa. Ohjelman tulee tällöin kattaa työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvät tekijöiden vaikutukset. 

Ohjelmassa on aina mainittava kaikki työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, jotka ovat riippuvaisia yritystoiminnan luonteesta. Ohjelmassa on kiinnitettävä huomiota teknologian, työn organisoinnin, työolojen, sosiaalisten suhteiden sekä työympäristön vaikutuksiin työntekijöiden fyysisessä ja henkisessä terveydessä.

Tutustu täältä ajankohtaiseen työsuojelulainsäädäntöön

Työnantajan vastuu

Työnantaja vastaa viime kädessä siitä, millaisia asioita työsuojelun toimintaohjelmaan kirjataan. Työsuojelun toimintaohjelma voi sisältää muun muassa seuraavia asioita: 

  • Kuvaus työympäristöstä ja työolojen kehittämistarpeista 
  • Kuvaus työsuojeluasioiden huomioimisesta työpaikan toiminnassa 
  • Toiminta- ja turvallisuusohjeet 
  • Työnantajan ja esimiesten vastuut sekä toimivaltuudet työsuojeluasioissa
  • Työterveyshuoltoon liittyvät asiat, kuten sen tehtävät työsuojelutoiminnassa 
  • Toimintaohjelman seuranta ja sen päivittäminen 
Työnantaja velvollinen huolehtimaan työsuojelun toimintaohjelmasta – tyosuojelu.fi

Ohjeet työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen yrityksessä 

Työnantajalla on vastuu siitä, että työsuojelun toimintaohjelma laaditaan yrityksessä. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen alkaa arvioimalla ensin yrityksen nykytila. 

Jotta riskejä ja vaaroja voidaan arvioida toimintaohjelmassa ja niiden pohjalta laatia ohjelman sisältö sekä tavoitteet, edellyttää se ensin niiden selvittämistä. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös riskiarvioinnin tekemisestä, jossa selvitetään ja tunnistetaan työstä ja työoloista aiheutuvat vaarat sekä arvioidaan niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 

Riskiarviointi 

Riskiarvioinnin tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ennakolta työn vaaratekijöitä ja haittoja. Työnantajan tulee muun muassa selvittää ja tunnistaa työstä, työajoista, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 

Riskiarvioinnin pohjalta laaditaan työsuojelun toimintaohjelma ja sen tavoitteet, sekä asetetaan konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi. Laissa ei ole asetettu mitään varsinaisia muotomääräyksiä työsuojelun toimintaohjelmalle. Kuitenkin toimintaohjelman tekeminen kirjallisesti tai muuten todennettavaan muotoon on suositeltavaa, sillä se muun muassa edesauttaa ohjelmaan sitoutumista. 

Lisäksi työnantajan tulee ottaa huomioon laatimisvaiheessa, että työsuojelun toimintaohjelmasta johdettavia tavoitteita turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi, on käsiteltävä yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Toimintaohjelman toteutuminen 

Lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi ei riitä, että työnantaja laatii kerran työsuojelun toimintaohjelman. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että ohjelma on ajan tasalla ja sitä päivitetään säännöllisin väliajoin. 

Laissa ei ole määritelty mitään tarkkaa aikaväliä sille, milloin ohjelma tulisi päivittää. Työsuojeluohjelma tyypillisesti tarkastetaan ja päivitetään 1–2 vuoden välein tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa

Työsuojeluohjelma voidaan laatia koskemaan koko yritystä, jolloin ohjelmassa määritellään yrityksen yleiset tavoitteet ja toimenpiteet. Vaihtoehtoisesti yritystasolla voidaan laatia periaateohjelma, jota täydennetään työyksikkö- ja toimipistekohtaisilla ohjelmilla. Yleensä suurilla yrityksillä on erilliset toimintaohjelmat eri yksiköissä. Työsuojeluohjelma voidaan lisäksi yhdistää muihin työpaikan kehittämissuunnitelmiin, kuten tasa-arvo suunnitelmaan tai yhdenvertaisuussuunnitelmaan. 

Tutustu myös aiempaan artikkeliimme – Työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Sitoutuminen työsuojelun toimintaohjelmaan

Jotta työsuojelun toimintaohjelmalla on ylipäätänsä merkitystä yrityksessä, on erityisen tärkeää, että yrityksen johto ja sen henkilöstö sitoutuvat noudattamaan työsuojelun toimintaohjelmassa asetettuja päämääriä, tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelmaan sitoutumisen varmistamiseksi, tulee laadittu työsuojeluohjelma jakaa ja tiedottaa työntekijöille. 

Ohjelma tulee olla myös työntekijöiden helposti saatavilla. Ohjelma kannattaa laatia huolellisesti, sillä huolellisesti laadittua toimintaohjelmaa voidaan hyödyntää muun muassa yrityksen toiminnan kasvussa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. 

Apua toimintaohjelman laatimiseen? – Yritysjuristi auttaa 

Mikäli yritykseltäsi puuttuu vielä toimintaohjelman laatiminen tai olemassa oleva toimintaohjelma kaipaa päivittämistä, asiantuntijamme auttavat juridisesti yritystäsi kaikissa toimintaohjelmaan liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lue seuraavaksi: Henkilöstösuunnitelma – sisältö, merkitys ja hyödyt

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä