Pesänhoitaja – tehtävät ja tarkoitus

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään velkojen maksuun. Lue tästä artikkelista, mihin pesänhoitajaa tarvitaan.

Tuomioistuin asettaa yrityksen konkurssiin ja määrää samalla konkurssipesään pesänhoitajan. Pesänhoitaja on konkurssimenettelyssä keskeinen toimija ja konkurssipesän virallinen edustaja. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa, jolloin pesänhoitaja ottaa haltuun pesän omaisuuden ja ryhtyy selvittämään velallisen velkoja. Yleensä konkurssipesään määrätään yksi pesänhoitaja, mutta laajoissa konkurssipesissä tuomioistuin voi määrätä useamman pesänhoitajan. Ennen pesänhoitajan määräämistä, esitetyllä pesänhoitajalla ja konkurssipesän suurimmilla velkojilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä asiasta.

Konkurssipesän hallinto ja pesänhoitaja

Pesänhoitaja on konkurssipesän virallinen edustaja, joka hallinnoi ja edustaa konkurssipesää. Konkurssipesässä ylintä päätösvaltaa käyttää kuitenkin velkojat, jolloin pesänhoitajan on noudatettava velkojien antamia määräyksiä ja ohjeita niissä asioissa, joissa pesänhoitajalla ei ole yksin päätäntävaltaa. Pesänhoitaja yhdessä konkurssivelkojien kanssa muodostaa konkurssipesän hallinnon, jolloin pesänhoitajan tulee tehdä yhteistyötä velkojien kanssa ja toimia velkojien yhteiseksi eduksi. Pesänhoitajan tulee olla tehtävässään riippumaton sekä velalliseen että velkojiin nähden. Pesänhoitajan tulee kohdella tasapuolisesti velkojia, mutta ottaa myös asianmukaisesti huomioon velallisen etu. 

Pesänhoitajan tehtävät

Pesänhoitajalla on erilaisia tehtäviä, jotka ajoittuvat konkurssin eri vaiheisiin. Pesänhoitajan tehtävistä on säädetty konkurssilaissa, joita pesänhoitajan tulee noudattaa. Pesänhoitajan tehtävät voidaan jakaa pesän selvittämiseen liittyviin tehtäviin, omaisuusselvitykseen, valvontaan, jakoluetteloon ja realisointiin sekä juoksevaan hallintoon ja muihin tehtäviin.

Pesän selvittäminen

Pesänhoitajan ensimmäisenä tehtävänä on ottaa välittömästi haltuun konkurssipesään kuuluva omaisuus ja ryhtyä selvittämään konkurssipesän velkoja. Pesänhoitajan tulee ilmoittaa konkurssin alkamisesta tiedossa oleville velkojille. Pesänhoitaja julkaisee usein myös tuomioistuimen lisäksi kuulutuksen konkurssista heti konkurssin alkamisen jälkeen, mikäli velallisella on paljon tuntemattomia velkojia. Pesänhoitajan tulee huolehtia pesän omaisuuden hoitamisesta sekä säilyttämisestä. Pesänhoitajan ja velallisen pitää tehdä yhteistyötä ja huolehtia siitä, että pesänhoitaja saa kaiken omaisuuden haltuunsa. Omaisuuden haltuun ottamisen jälkeen pesänhoitajan tulee ryhtyä toimiin velallisen saatavien perimiseksi ja pesälle kuuluvien oikeuksien turvaamiseksi. Tähän myös kuuluu pesänhoitajan velvollisuus irtisanoa sellaiset sopimukset, joiden voimassaolo ei ole pesänhoidon kannalta tarpeen, kuten vuokrasopimusten ja työntekijöiden irtisanominen, mikäli toiminta ei enää jatku. Pesänhoitajan tulee myös hoitaa palkkaturvaan liittyvät tehtävät.

Omaisuusselvitys

Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu konkurssipesän omaisuusselvitys, jossa selvitetään pesän laajuus ja mahdollisuus palauttaa omaisuutta takaisin konkurssipesään. Pesänhoitajan yksi keskeisimmistä tehtävistä on laatia velallisselvitys sekä pesäluettelo. Velallisselvityksessä pesänhoitaja antaa muun muassa yleiskuvan siitä, mitkä ovat olleet konkurssiin johtaneet syyt ja millainen on ollut velallisen talouden hoito sekä toimet ennen konkurssia. Pesänhoitajan tulee myös velallisselvityksessä raportoida mahdolliset konkurssin yhteydessä ilmenneet velallisen rikolliset toimet ja tehdä tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille. Pesäluettelo on asiakirja, jossa on listattu velallisen varat ja velat, ja joka velallisten on vahvistettava oikeaksi.

Valvonta, jakoluettelo ja realisointi

Pesänhoitajan tehtävänä on myös selvittää valvotuissa saatavissa olevat epäselvyydet ja riitaisuudet. Pesänhoitaja määrää muun muassa valvontapäivän, vastaanottaa valvonnat ja selvittää saatavat, jotka voidaan valvonnan perusteella ottaa huomioon jakoluettelossa. Valvotuista saatavista pesänhoitaja laatii jakoluettelon, jossa on pesänhoitajan ehdotus siitä, miten konkurssipesän varat jaetaan velkojille. Jakoluettelon vahvistaa käräjäoikeus.

Pesänhoitajan yksi merkittävistä tehtävistä on myös huolehtia konkurssipesään kuuluvan omaisuuden myynnistä, josta saadut varat pesänhoitajan tulee tilittää velkojille jakoluettelon mukaisesti. Sen jälkeen, kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus realisoitu, pesänhoitajan tulee laatia vielä lopputilitys. Lopputilitys on konkurssin viimeinen vaihe, joka päättyy, kun velkojainkokous on hyväksynyt pesänhoitajan laatiman lopputilityksen.

Juokseva hallinto ja muut tehtävät

Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa konkurssipesän juoksevan hallinnon toimet. Juokseva hallinto lähtökohtaisesti kuuluu pesänhoitajan itsenäiseen toimivaltaan. Juoksevaan hallintoon kuuluu muun muassa velkojien tekemien päätösten täytäntöönpano ja omaisuuden hoito. Pesänhoitaja huolehtii myös kirjanpidon loppuunsaattamisesta ja konkurssipesän kirjanpidon järjestämisestä. Lisäksi pesänhoitajalla on velvollisuus kutsua velkojainkokoukset ja tehdä esitys konkurssin raukeamisesta tietyissä tilanteissa.

Pesänhoitajana toimiminen – vaadittava kelpoisuus

Pesänhoitajalle on asetettu laissa säädetyt tietyt kelpoisuusvaatimukset. Pesänhoitajalla tulee yleisesti ottaen olla tehtävän vaatima kyky, taito, soveltuvuus ja kokemus hoitaa konkurssipesiä. Pesänhoitajan tulee olla tehtävässään tasapuolinen ja riippumaton, jolloin pesänhoitajalla ei saa olla velallisiin tai velkojiin sellaista suhdetta, joka vaarantaa riippumattoman ja asianmukaisen hoitamisen. Pesänhoitajaksi määrätään tavallisesti asianajaja, joka on perehtynyt konkursseihin.

Pesänhoitajan tehtävä on vastuullinen ja haastava, etenkin laajoissa konkursseissa. Pesänhoitajan tulee olla yhteistyökykyinen ja edistää sovinnollisuutta konkurssipesässä, sekä löytää oikeudenmukaisia ratkaisuja kaikkien osapuolten kannalta. Asiantuntijoillamme on asian hoitamiseksi vaadittava ammattitaito ja kokemus hoitaa onnistuneesti konkurssipesiä. Avustamme asiakkaitamme koko konkurssin läpi, jo konkurssihakemusten laadinnasta alkaen.

Lue seuraavaksi: Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä